2010 - 3. Dönem PSİKOLOJİ - 2 Soruları ve Çözümleri

 

PSİKOLOJİ - 2

2010 / 3. Dönem Sınavı Soruları

Çözümler için tıklayın.

 

1. Aşağıdakilerin hangisinde zekânın etkisi en azdır?
A)  Çevreye uyum sağlamak.
B)  Yeni projeler oluşturmak.
C)  Dış çevreden gelen uyarıcıları duyumlamak.
D)  Adalet, eşitlik gibi kavramları anlamak.
 
2. J. Piaget’ye göre zihin dört evreden geçerek gelişimini tamamlar.
J. Piaget’nin sözünü ettiği evre­lerden 4. ve sonuncusu aşağı­dakilerden hangisidir?
A)  İşlem öncesi dönem
B)  Somut işlemler dönemi
C)  Soyut işlemler dönemi
D)  Duyusal devimsel dönem
 
3. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda zeki farelerin yavrularının zeki, zekâca geri farelerin yavrularının da zekâca geri oldukları görülmüştür.
Bu araştırmaya göre, zekânın belirlenmesinde aşağıdakiler­den öncelikle hangisinin etkili olduğuna ulaşılabilir?
A)  Kalıtımın
B)  Eğitimin
C)  Olgunlaşmanın
D)  Çevre koşullarının
 
4. Aşağıdakilerden hangisi zekâ yönünden “üstün zekâlılar” grubundadır?
A) İdiot B) Embesil
C) Moron D) Dehâ
 
5. I- Güvenirliliği yüksek olmalı
II- Norm grubuna göre standart normları saptanmış olmalı
III- Kültürel standardizasyonu yapılmış olmalı
Yukarıda verilenlerden hangileri iyi bir testin özelliklerindendir?
A) I - II B) I - III
C) II - III D) I - II - III
 
6. “Zekâ yaşı” kavramının tanımı aşağıdakilerin hangisinde veril­miştir?
A)  Zekâ testinden alınan puanla­rın ay, yıl olarak hesaplanma­sından elde edilen sayı.
B)  Bireyin yıl, ay, gün olarak do­ğumla başlayan yaşı.
C)  Orijinal buluş ve çözümler üre­ten düşünme biçimi.
D)  Bir testin ölçmek istediği niteli­ği ölçme derecesi.
 
7. Karakter; ahlâki değerlerle ilgili, bireyin belli durumlarda düzenli ve süreklilik kazanmış davranış özelliklerinin sistemli bütünlüğüdür.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karakter özelliği değil­dir?
A)  Dürüst olmak
B)  Üstün zekâlı olmak
C)  Yardımsever olmak
D)  Hoşgörülü olmak
 
8. Kişilik ile ilgili aşağıdaki yargı­lardan hangisi yanlıştır?
A)  Kalıtım ve çevre kişiliğin oluş­masında iki temel etkendir.
B)  Kişilik, mizaç ve karakteri içine alan daha geniş bir kavramdır.
C)  Kişilik, insanlarda görülen or­tak özelliklere verilen addır.
D)  Her insanın bir kişiliği vardır.
 
9. Kişiliğin, belirli uyarımlar karşı­sında öğrenilmiş, pekiştirilmiş, benimsenmiş davranışlardan meydana geldiğini öne süren kişilik kuramları aşağıdakiler­den hangisiyle adlandırılır?
A)  Temel eğilim kuramları
B)  Öğrenme kuramları
C)  Psikodinamik kuramlar
D)  Hümanistik ve varoluşçu ku­ramlar
 
10. Aşağıdakilerden hangisi kişili­ğin değerlendirilmesi için kul­lanılan kişilik ölçeklerinden biri değildir?
A)  Görüşme
B)  Anketler
C)  Projektif testler
D)  Zekâ testleri
 
11. Bir insanın aşağıdaki durum­lardan hangisini gösterdiğinde ruh sağlığının yerinde olmadığı söylenebilir?
A)  Sürekli olarak günlük yaşamı­nı sürdüremeyecek durumda olması
B)  Görev ve sorumluluklarını yeri­ne getirmesi
C)  İnsanları sevmesi ve onlara saygı duyması
D)  Kendini iyi hissetmek için tati­le çıkması
 
12. Aşağıdakilerden hangisi birey­de engellenme durumunda gö­rülebilen tepkilerden değildir?
A)  Sevinme
B)  İçe dönme
C)  Saldırganlık
D)  Hayal kurma
 
13. İstediği eğitimi alamamış bir babanın çocuklarını okutmak istemesi hangi savunma meka­nizmasına örnektir?
A)  Bastırma
B)  Yön değiştirme
C)  Özdeşim kurma
D)  Ödünleme
 
14. Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biri değildir?
A)  Mantığa bürünme
B)  Yüceltme
C)  Yansıtma
D)  Fobi
 
15. Psikolojik nedenli organik bo­zukluklar biçiminde ortaya çı­kan hastalıklar, aşağıdaki terim­lerden hangisiyle adlandırılır?
A)  Psikosomatik
B)  Psikodrama
C)  Homeostatis
D)  Tutum
 
16. Aşağıdakilerden hangisi, anor­mal davranışın nedenlerinden biri değildir?
A)  Engellenmeler
B)  Çatışmalar
C)  Edinilen iyi alışkanlıklar
D)  Bozuk aile ilişkileri
 
17. Sosyal çevre tarafından etkile­nen bireyin davranışlarını konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Biyoloji
B)  Tarih
C)  Sosyal psikoloji
D)  Antropoloji
 
18. Aşağıdaki faktörlerden hangisi “uyma” davranışını arttırmaz?
A)  Grubu oluşturanların sayısının artması
B)  Grup üyelerinin birbirini tanı­maması
C)  Grupta saygın kişilerin varlığı
D)  Grupta söz birliğinin olması
 
19. Çocuğun ilk dönemde anne babasını taklit etmesi, onların yargılarını ve davranışlarını be­nimsemesi durumu aşağıdaki­lerden hangisi ile ifade edilir?
A)  Özdeşim kurma
B)  Yaratıcı düşünme
C)  Özel yetenek
D)  Kötü stres
 
20. Aşağıdakilerden hangisi tutum için söylendiğinde yanlış olur?
A)  Her tutumun bir gücü ve şidde­ti vardır.
B)  Kimi tutumlar, diğer tutumları yönlendirir.
C)  Tutumlar, kalıtımla doğuştan kazanılır.
D)  Tutumun ögeleri arasında tu­tarlılık varsa tutum güçlüdür.

 Etiketler: Açık lise, aol, çıkmış sınav soruları, psikoloji - 1,

Açık Lise (AOL) PSİKOLOJİ - 2

AOL AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ÇIKMIŞ SINAV SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

1.

Felsefe - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

2.

Sosyoloji - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

3.

Psikoloji - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

4.

Mantık - 1 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

5.

Psikoloji - 2 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

6.

Felsefe - 2 Dersi 2010 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

7.

Dil ve Anlatım - 1 Dersi 2008 / 3. dönem sınav soruları ve çözümleri

8.

Dil ve Anlatım - 1 Dersi 2008 / 2. dönem sınav soruları ve çözümleri

2010 / 3. Dönem Sınavı Çözümleri

1.     Çözüm:

C seçeneğinde verilen "dış çevreden gelen uyarıcıları duyumlamak" etkinliğinde zekanın herhangi bir rolü veya etkinliği yoktur. Zeka duyumlamadan sonra algılama aşamasında etkili olabilir.

Cevap: C

 

2.     Çözüm:

Piaget'nin bilişsel gelişim kuramına göre zihnin gelişimi aşağıdaki sırada gerçekleşir:

A)  İşlem öncesi dönem         - 1. EVRE

B)  Somut işlemler dönemi    - 3. EVRE

C)  Soyut işlemler dönemi     - 4. EVRE

D)  Duyusal devimsel dönem - 2. EVRE

Soruda 4. evre sorulduğu için cevap "Soyut İşlemsel dönem"dir.

Cevap: C

 

3.     Çözüm:

Fareler üzerinde yapılan araştırma zekanın en temel belirleyicisinin "kalıtım" olduğunu teyit etmiştir.

Cevap: A

 

 

4.    Çözüm:
       İdiot, Embesil ve Moronlar zeka geriliği olanlar; Dehâ ise üstün zekalılar grubundandır.
 Cevap: D
 
5.     Çözüm:
        Soruda verilen özelliklerin üçü de iyi bir testin özelliklerindendir.
          I- Güvenirliliği yüksek olmalı
 II- Norm grubuna göre standart normları saptanmış olmalı
III- Kültürel standardizasyonu yapılmış olmalı
  Cevap: D
 
6.     Çözüm:
“Zekâ yaşı” kavramı bireyin zeka testinden elde ettiği puanın takvim yaşına bölünmesiyle elde edilir.  

Cevap: D

 

 

7.    Çözüm:
Parçada, karakterin ahlâki değerlerle ilgili davranış özellikleri olduğu vurgulanmış. Dolayısıyla:
A)  Dürüst olmak – Karakter özelliğidir.
B)  Üstün zekâlı olmak – Karakter özelliği değildir.
C)  Yardımsever olmak – Karakter özelliğidir.
D)      Hoşgörülü olmak – Karakter özelliğidir.

Cevap: B

 

8.    Çözüm:
Hangi yargının kişilik ile ilgili yanlış bir yargı olduğu sorulmuş:
A)  Kalıtım ve çevre kişiliğin oluş­masında iki temel etkendir. – Doğru
B)  Kişilik, mizaç ve karakteri içine alan daha geniş bir kavramdır. – Doğru
C)  Kişilik, insanlarda görülen or­tak özelliklere verilen addır. – Yanlış
D)      Her insanın bir kişiliği vardır. – Doğru
Cevap: C
 
9.   Çözüm:
Kişiliğin, belirli uyarımlar karşı­sında öğrenilmiş, pekiştirilmiş, benimsenmiş davranışlardan meydana geldiğini öne süren kişilik kuramları “öğrenme kuramları” veya “öğrenilmiş davranışlar kuramı” olarak adlandırılır.
A)   Temel eğilim kuramları:
C)      Psikodinamik kuramlar: Kişiliği id-ego-süperego olarak üç bölüm halinde inceleyen ve özellikle bilinçaltına bastırılmış çocukluk yaşantılarına önem veren kuramdır.
D)      Hümanistik ve varoluşçu ku­ramlar: İnsanın özgür ve doğası itibariyle iyi, bilinçli bir varlık oluşuna, değerine vurgu yapan kuramdır. 
 
Cevap: B
 
 
10.   Çözüm:
 Soruda kişili­ğin değerlendirilmesinde kul­lanılmayan ölçek (veya teknik) sorulmuş:
A)  Görüşme – Kullanılır.
B)  Anketler – Kullanılır. Kişilik envanterleri gibi anketler de kişiliğin unsurları olarak alışkanlıkların, bireyin zayıf ve güçlü yanlarının saptanmasında kullanılır.
C)  Projektif testler – Kullanılır. Özellikle algı ve değerlendirmelerimiz üzerinde kişiliklerimizin etkisi olduğu varsayımından hareketle kişiliği tanımak amacıyla ortaya konulmuş bir tekniktir.
D)  Zekâ testleri – Kullanılmaz. Zeka testleri bireyi (bireysel farlılıkların temelinde yer alan diğer bir özellik olarak) zeka açısından tanımak için kullanılır. Ancak kişilikle ilgili bir ölçek değildir.
 Cevap: B
 
11.   Çözüm:
Hangi durum­da bireyin ruh sağlığının yerinde olmadığının söylenebileceği sorulmuş:
Sürekli olarak günlük yaşamı­nı sürdüremeyecek durumda olması – Bu durumda ruh sağlığının yerinde olmadığı (bozulduğu) söylenebilir. Diğer üç seçenek normal (sağlıklı) insanlarda görüle(bile)cek davranış ve durumlardır.

Cevap: A

 

12.   Çözüm:
Birey engellenme karşısında içe dönme, saldırganlık ve/veya hayal kurma tepkilerini gösterebilir. Ancak amacına ulaşması engellenmiş (sebep kendisiyle ve çevresiyle ilgili olsa da farketmez) kişinin sevinmesi beklenemez.
Cevap: A
 
13.   Çözüm:
İstediği eğitimi alamamış bir babanın çocuklarını okutmak istemesi, özdeşim kurma yoluyla arzu ve isteklerini doyurmaya dayalı “özdeşim kurma” adı verilen savunma meka­nizmasına örnektir.
Bastırmada, birey kendisine kaygı veren olayı bilinçaltına bastırarak unutur.
Yön değiştirmede, öfkesini ilgisiz (ve tepki vermeyecek, sorun çıkartmayacak) başka nesnelere yöneltir.
Ödünlemede, farklı bir alanda başarı elde ederek kendini tatmin eder.
 Cevap: C
 
14.   Çözüm:
Mantığa bürünme, Yüceltme ve Yansıtma bir savunma mekanizmasıdır.
Fobi ise belirli bir nesne ya da canlıya karşı duyulan mantık dışı ve yoğun korku halinde ortaya çıkan, kökeninde genellikle koşullanmaya yol açan bir yaşantının yer aldığı bir “davranış bozukluğu”dur.
 Cevap: D
 
15.   Çözüm:
Psikolojik nedenli organik bo­zukluklar biçiminde ortaya çı­kan hastalıklar, “Psikosomatik” terimiyle adlandırılır. 
Psikodrama, bireyin kendi duygularının farkına varmasını sağlamaya yönelik yaşamdan farklı olayları canlandırmaya dayalı bir tekniktir.
Homeostatis, dengelenme de denir; organizmanın yetersiz veya aşırı uyarılma sonucunda bozulan kararlı ve dengeli durumunu korumak için gösterdiği otomatik tepkilerdir.
Tutum, bilişsel, duygusal ve davranışlar unsurlardan oluşan ve bireyin belirli varlık veya olayla ilgili genellikle tutarlı ve süreklilik gösteren tepkilerini ifade eder.
 Cevap: A
 
16.   Çözüm:
Engellenmeler, Çatışmalar ve Bozuk aile ilişkileri ruh sağlığını bozabilecek durumlardır.
Edinilen iyi alışkanlıklar, doğru seçenektir. 

 Cevap: C

 

17.   Çözüm:
Sosyal çevre tarafından etkile­nen bireyin davranışlarını konu alan bilim dalı “Sosyal Psikoloji”dir.
 Cevap: C
 
 
18.   Çözüm:
Grup üyelerinin birbirini tanı­maması “uyma davranışını artıran” faktörlerden değildir. Grubu oluşturanların sayısının artması, Grupta saygın kişilerin varlığı ve Grupta söz birliğinin olması ise uymayı kolaylaştıran, artıran faktörlerdendir.
  Cevap: B
 
 
19.   Çözüm:
Çocuğun ilk dönemde anne babasını taklit etmesi, onların yargılarını ve davranışlarını be­nimsemesi durumu “özdeşim kurma” ile ifade edilir?
   Cevap: A
 
 
20.   Çözüm:
Tutum hakkında:
A)  Her tutumun bir gücü ve şidde­ti vardır. – Doğru
B)  Kimi tutumlar, diğer tutumları yönlendirir. – Doğru
C)  Tutumlar, kalıtımla doğuştan kazanılır. – Yanlış
D)  Tutumun öğeleri arasında tu­tarlılık varsa tutum güçlüdür. – Doğru

 Cevap: C

 

AOL, açık lise, aöl, psikoloji - 1, çıkmış sorular
Subject *  
Email *  
Nick Name * Rate    
 Confirm Image  Refresh
 
Add Comment

 
 

Bize ulaşın, sorularınızı gönderin.

Programlama ve destek: A. Tanrıkulu