5018 Sayılı Kanun I Sayılı Cetvel: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

/ 10 Haziran 2020 / / yorumsuz

5018 Sayılı Kanun I Sayılı Cetvel: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

2) Cumhurbaşkanlığı

3) (…)(10)

4) Anayasa Mahkemesi

5) Yargıtay

6) Danıştay

7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu(4)

8) Sayıştay

9) Adalet Bakanlığı

10) Millî Savunma Bakanlığı

11) İçişleri Bakanlığı

12) Dışişleri Bakanlığı

13) Hazine ve Maliye Bakanlığı(9)(12)

14) Millî Eğitim Bakanlığı

15) (…)(8)

16) Sağlık Bakanlığı

17) (Değişik: 26/9/2011-KHK-655/44 md.) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı(9)(13)

18) (…)(8)

19) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı(9)(14)(22)

20) (…)(8)

21) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

22) Kültür ve Turizm Bakanlığı

21) (…)(8)

24) (…)(8) (9)(14)

25) (…)(8)(9)(15)

26) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı(8)(9)(16)

27) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı(8)

28) Ticaret Bakanlığı(8)(18)

29) Gençlik ve Spor Bakanlığı(8)

30) Tarım ve Orman Bakanlığı(8)(9)(17)

31) (…)(8)(9)(18)

32) (…)(8)(9)(15)

33) (…)(8)(9)(17)

34) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

35) Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı(11)

36) Jandarma Genel Komutanlığı

37) Sahil Güvenlik Komutanlığı

38) Emniyet Genel Müdürlüğü

39) Diyanet İşleri Başkanlığı

40) (…)(12)

41) (Mülga: 26/9/2011-KHK-655/44 md.)

42) (…)(5)(19)

43) (…)(20)

44) Devlet Personel Başkanlığı (23)

45) Türkiye İstatistik Kurumu(6)

46) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(6)

47) Gelir İdaresi Başkanlığı

48) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)

49) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

50) Meteoroloji Genel Müdürlüğü(7)

51) (Mülga: 11/10/2011-KHK-662/58 md.)

52) (…)(21)

53) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.; Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)

54) (Ek: 11/10/2011-KHK-663/58 md.; Mülga: 15/8/2017-KHK-694/203 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/189 md.)

55) (Ek:4/4/2013-6458/123) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

56) (Ek: 15/7/2018-C.K-4/65 md.) Avrupa Birliği Başkanlığı

57) (Ek:RG-11/10/2018-30562-C.K.-19/1 md.) Devlet Arşivleri Başkanlığı

58) (Ek:RG-11/10/2018-30562-C.K.-19/1 md.) İletişim Başkanlığı

59) (Ek:RG-11/10/2018-30562-C.K.-19/1 md.) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

60) (Ek:RG-11/10/2018-30562-C.K.-19/1 md.) Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Notlar:

(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle bu cetvelde yer alan “45) Orman Genel Müdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle; bu cetvelde bulunan “52) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı” ibaresi çıkarılmıştır.

(3) 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle, bu cetvelde yer alan “43) Karayolları Genel Müdürlüğü” ibaresi çıkarılmış ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(4) 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, bu cetvele 6 ncı sırasından sonra gelmek üzere “7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(5) 17/2/2010 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle bu cetvele 33 üncü sırasından sonra gelmek üzere “34) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(6) 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle bu cetvele “38 – Türkiye İstatistik Kurumu” ibaresinden sonra gelmek üzere “39 – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” ibaresi eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(7) 10/10/2011 tarihli ve 657 sayılı KHK’nın 16 ncı maddesiyle bu cetvelde geçen “Devlet Meteoroloji İşleri” ibaresi “Meteoroloji” şeklinde değiştirilmiştir.

(8) 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 13 üncü maddesiyle; bu cetvelde yer alan “15) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”, “18) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı”, “20) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”, “23) Çevre ve Orman Bakanlığı”, “30) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı”, “32) Dış Ticaret Müsteşarlığı”, “33) Gümrük Müsteşarlığı”, “36) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği”, “39) Özürlüler İdaresi Başkanlığı”, “46) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü”, “49) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü”, “50) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, 51) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 52) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” sıraları yürürlükten kaldırılmış olup, aynı cetvele 23 üncü sırasından sonra gelmek üzere “24) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 25) Avrupa Birliği Bakanlığı, 26) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 27) Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, 28) Ekonomi Bakanlığı, 29) Gençlik ve Spor Bakanlığı, 30) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 31) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 32) Kalkınma Bakanlığı” sıraları eklenmiş ve müteakip sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiş, daha sonra bu sıra 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı KHK’nin 37 nci maddesiyle cetvelde yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve teselsül ettirilmiştir.

(9) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 215 inci maddesiyle, söz konusu madde yayımlandığı tarihte 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler sonucunda kapanan bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerin ilgili sıralarından çıkarıldığı hüküm altına alınmıştır.

(10) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 218 inci maddesiyle Başbakanlık merkez teşkilatı kapatılmış olup aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 215 inci maddesi uyarınca söz konusu kurum bu sıradan çıkarılmıştır.

(11) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 215 inci maddesiyle, bu sırada yer alan “Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi “Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

(12) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Yedinci Bölümünde “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak düzenlenmiştir.

(13) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onaltıncı Bölümünde “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olarak düzenlenmiştir.

(14) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının İkinci Bölümünde “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” olarak düzenlenmiştir.

(15) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlıkları düzenleyen Altıncı Kısmında 25 inci sırada yer alan “Avrupa Birliği Bakanlığı” ile 32 nci sırada yer alan “Kalkınma Bakanlığı”na yer verilmemiştir.

(16) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onüçüncü Bölümünde “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olarak düzenlenmiştir.

(17) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Ondördüncü Bölümünde “Tarım ve Orman Bakanlığı” olarak düzenlenmiştir.

(18) 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onbeşinci Bölümünde “Ticaret Bakanlığı” olarak düzenlenmiştir.

(19) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 124 üncü maddesiyle Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı teşkilatı kapatılmış olup aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 215 inci maddesi uyarınca söz konusu kurum bu sıradan çıkarılmıştır.

(20) 685 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Sayıştay Başkanlığına devredilmiştir.

(21) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 122 nci maddesiyle Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü teşkilatı kapatılmış olup aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 215 inci maddesi uyarınca söz konusu kurum bu sıradan çıkarılmıştır.

(22) 4/8/2018 tarihli ve 30499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığın adı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(23) 9/7/2019 tarihli ve 30473 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmüde Kararnamenin 123 üncü maddesiyle Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırılmış olup, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile bu kurum kapatılmıştır.

 

1. Sayılı Cetvelde 2020 itibariyle yer alan kurumlar:

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Cumhurbaşkanlığı

Yüksek Yargı

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Sayıştay

Bakanlıklar

Adalet Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Emniyet-Ordu-İstihbarat

Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Bağımsız bütçesi olan kurum, idare ve başkanlıklar

(İşte burası akılda kalması zor, karıştırmaya açık olan yer)

Diyanet İşleri Başkanlığı

Devlet Personel Başkanlığı

Türkiye İstatistik Kurumu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği Başkanlığı

Devlet Arşivleri Başkanlığı

İletişim Başkanlığı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

5018 Slayt