ÖSYM, 2017 ALES için rapor yayımladı

/ 13 Şubat 2018 / / yorumsuz

2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu Yayınlandı

ÖSYM ülkemizde ölçme, seçme ve yerleştirme yapan köklü bir kurum olup yıllar içerisinde yapmış olduğu sınavların hem çeşitliliği hem de sayısı artmıştır. Son yıllarda elektronik sınav hizmeti vermeye de başlamış olup İstanbul, Ankara ve İzmir’deki e-Sınav merkezlerinde bu hizmeti sürdürmektedir. Başlangıçta sadece yükseköğretim kurumlarına geçişte ölçme, seçme ve yerleştirme yapmak üzere kurulan kurumumuz yıllar içerisinde sınav hizmetleri arasına YDS, DGS, ALES, TUS, DUS, EUS, YDUS, KPSS gibi çok farklı sınavları dâhil etmiştir. Sınav hizmeti bununla kalmamış yine diğer kurumlarımızın talepleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Ba- kanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sayıştay ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na da kurum sınav hizmeti verir duruma gelmiştir.

2016 yılında ÖSYM 47 sınav yapmış olup bu sınavlara 14 milyonun üzerinde aday başvurmuştur. 2016 yılında en büyük katılım KPSS ortaöğretim sınavında gerçekleşmiş olup bu sınava 3,5 milyon aday katılmıştır. 2017 yılında ise 39 sınav yapılmış ve bu sınavlara 8,3 milyon aday başvurmuştur. 2017 yılında yapılan sınavlara ise tek oturumda en büyük katılım YGS sınavında gerçekleşmiş, bu sınava 2,1 milyon aday katılmıştır.

Dünyadaki benzer sınav merkezleri yaptıkları sınavlarla ilgili analizler ve raporlar yayınlamasına rağmen ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlara yönelik analiz ve raporları yayınlamadığı görülmek- tedir. Bu durumu önemli bir eksiklik olarak görmekteyiz. Bu analiz ve değerlendirmeler sınavla- ra yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkân vereceği gibi sınavları isteyen kurum, kuruluşlar ve politika yapıcılar için de yol gösterici olacaktır. Bu nedenle 2018 yılından itibaren yaptığımız sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp, bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldık. İlk çalışma olarak 2017-ALES Sonbahar Sınavını ele aldık. Bundan sonra DGS, TUS, YDS ve diğer sınavların analiz ve değerlendirmelerini tamamlayıp ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşacağız.

Bu süreçte görüş, eleştiri ve önerileri ile raporun olgunlaşmasına önemli katkıda bulunan ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Çalışma Grubu Üyele-   ri olan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram ÇETİN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin GELBAL, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek AŞKAR ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkı YILDIZ’a şükranlarımı sunuyorum.

Ayrıca raporu hazırlayan Dr. H. Eren SUNA, Emine EROĞLU, Hande Tanberkan SUNA ve Doç. Dr. Dilara Bakan KALAYCIOĞLU’na emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, raporun hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Mahmut ÖZER ÖSYM Başkanı 

Giriş

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadro- larına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitime gönderi- lecek adayların seçiminde kullanılmaktadır.

Sınava; bir lisans programından mezun olabile- cek durumda bulunanlar, lisans programını bi- tirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar baş- vurabilir. Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğre- tim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınmaktadır.

ALES, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İlkbahar ve Sonbahar dö- nemlerinde olmak üzere yılda iki defa uygu- lanmaktadır. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) yapılmaktadır. Sınavda sayısal ve sözel testleri bulunmaktadır. 2017 ALES Sonbahar Döneminde sayısal tes- ti, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 çoktan seçmeli sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yö- nelik 50 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yö- nelik değil farklı alanlardan gelen yükseköğre- tim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir. Adaylara 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

Sınav sonuçları Sayısal, Sözel Puan ve Eşit Ağırlık Puanı olmak üzere üç ayrı puan türün- de hesaplanmaktadır. Puanlamada öncelikle adayların doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri (sorular beş seçenekli oldu- ğundan) çıkarılarak ham puanlar elde edilmek- tedir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sap- ması hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan stan- dart puanlara dönüştürülmektedir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanmaktadır. Bu standart puanlar kullanı- larak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere üç ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı 27.9.2017 tarihinde “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapıla- cak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın- da Yönetmelik”te değişiklik yapmıştır. ALES’te farklı dönemlerde geçerli olan düzenlemeler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1’den görüldüğü gibi 2017 Sonbahar dö- neminden önce uygulanan ALES’lerde Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1 ve Sözel-2 olmak üzere dört test bulunmaktaydı ve adayların hesaplanması- nı istedikleri puan türüne göre bu dört testten üçünü cevaplandırmaları beklenmekteydi. 2017 Sonbahar döneminden itibaren ise sınav Sayı- sal ve Sözel olmak üzere iki teste indirgenmiş ve adayların hem Sayısal hem de Sözel test sorularını cevaplandırmaları beklenmektedir. Testin süresi ve soru sayısı değişmekle birlikte adayla- rın 2017 ALES Sonbahar Döneminde ve öncesin- de cevapladıkları sorular içerik açısından ben- zerdir. Ayrıca, ALES puanlarının geçerlik süresi beş yıla çıkarılmıştır. Test yapısındaki değişikliğe bağlı olarak puan hesaplamasında kullanılan test ağırlıkları da değiştirilmiş olup bu ağırlıklar Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 1

ALES Özelliklerinde Yıllara Göre Geçerli Sayılan Düzenlemeler

Özellik                2014-2017 Yılları Arası                                2017 Sonbahar Dönemi ve Sonrası

Soru Sayısı         40 Sayısal-1, 40 Sayısal-2, 40 Sözel-1,      50 Sayısal ve 50 Sözel olmak üzere 40 Sözel-2 olmak üzere toplam 160 soru     toplam 100 soru

Sınav Süresi         2014 İlkbahar-2016 İlkbahar 150 dakika,    150 dakika

2016 Sonbahar-2017 İlkbahar 180 dakika

Geçerlilik Süresi     Üç Yıl                                               Beş Yıl

 

Tablo 2’de verilen ağırlıklara göre hesaplanan puanlar, aşağıda verilen dönüşüm formülü kullanılarak 100 üze- rinden puanlara (ALES Puanlarına) dönüştürülmektedir.

30[2(AP – X) – S]

ALES PUANI = 70 +     2(B – X) S

AP : Adayın Ağırlıklı Puanı

X : Ağırlıklı Puanların Ortalaması

S : Ağırlıklı Puanların Standart Sapması B : Ağırlıklı Puanların En Büyüğü

Tablo 2

ALES Sonbahar Dönemi İtibarıyla Geçerli Olan Test Ağırlıkları

Puan Türü

Sayısal AP

Sözel AP

Eşit Ağırlık AP

Sayısal-1 0,35

0,20

0,40

2007-2017 Yılları Arası
Sayısal-2       Sözel-10,35             0,30-                   0,40

0,20            0,40

Sözel-2
0,40-
2017 Sonbahar Dönemi ve Sonrası

Sayısal             Sözel

0,75                 0,25

0,25                 0,75

0,50                 0,50

2017 ALES Sonbahar Dönemi Analizleri

2017 ALES Sonbahar Döneminde geçerli sayılan 221.660 adaya ait verilerden elde edilen betimsel istatistikler Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3’te görüldüğü gibi, sayısal test ortalaması 18,59, sözel test ortalaması ise 30,37 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan aritmetik ortalama değerleri standart sapma değerleri ile birlik- te incelendiğinde, sayısal testte standart sapmanın, ortalamanın %65’i (12,16/18,59=0,65) kadar olduğu görülmektedir. Baykul’a (1999) göre, bağıl değişim katsayısı olarak ifade edilen bu değerin %25 üzerinde olması dağılımın heterojen olduğunun göstergesidir. Bu açıdan elde edilen yüzde değeri, sayısal testte grubun normal dağılıma göre oldukça heterojen olduğuna dair kanıt sunmaktadır. Aynı oran, sözel testte hesaplandığında ise standart sapmanın aritmetik ortalamanın %31,5’i kadar olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, sözel testte grup yine heterojen olmakla birlikte puanların dağılımı sayısal teste kıyasla daha homojendir. Diğer bir ifadeyle, sayısal testte adaylar yetenek düzeyleri açısından daha farklı iken sözel testte yetenek düzeyleri açısından daha benzerdir.

2017 Sonbahar döneminden itibaren ALES puanlarının geçerlilik süresi beş yıla çıkarılmıştır.

Soru güçlük düzeyi, bir soruyu doğru cevapla- yanların tüm cevaplayıcılara oranı olup testin ortalama güçlüğü testte bulunan soru güçlükleri toplamının soru sayısına bölümü olarak tanımlanmaktadır (Ebel, 1991; Linn ve Gronlund, 1995). Tablo 3’te görüldüğü gibi, ortalama güçlük düzeyleri, sayısal testte 0,37 ve sözel testte 0,61 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, sınava katılan adaylar için sayısal testin görece zor ve sözel testin daha kolay olduğunu göstermekte- dir. Soru ayırt ediciliği ise bir soru ile ölçülmek istenen özelliğe sahip olan adayları bu özelliğe sahip olmayan adaylardan ayırma gücü olarak tanımlanmaktadır (Baykul, 2010; Cohen ve Swerdlik, 2009; Özçelik, 1998). Buna bağlı olarak testin ortalama ayırt edicilik değeri, testteki tüm soruların ayırt edicilik değerlerinin aritmetik ortalamasıdır (Urbina, 2014). Ayırt edicilik değeri 0,40 ve üzerinde olan sorular ayırt ediciliği yüksek sorular olarak değerlendirilmekte- dir (Crocker ve Algina, 1986). Sayısal testte bulunan 50 sorunun ortalama ayırt edicilik değeri 0,54, sözel testte bulunan 50 sorunun ortalama ayırt edicilik değeri ise 0,45 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, her iki testin de farklı yetenek seviyesindeki adayları ayırt edebildiğinin göstergesidir. Diğer bir ifadeyle, her iki testte yer alan maddeler, bu maddelerle ölçülen bilişsel özelliğe yüksek ve düşük düzeyde sahip olan öğrencileri ayırt edebilecek niteliktedir.

Tablo 3

2017 ALES Sonbahar Dönemi Betimsel İstatistikleri

İstatistik                                                                 Sayısal Test          Sözel Test

Soru Sayısı                                                                                    50                  50

Aday Sayısı                                                                           221.660           221.660

Test Ortalaması                                                                        18,59               30,37

Standart Sapma                                                                         12,16                 9,57

Testin Ortalama Güçlük Düzeyi                                               0,37                 0,61

Testin Ortalama Ayırt Edicilik Düzeyi                                     0,54                0,45

İç Tutarlılık Güvenirlik Katsayısı (Kuder Richardson-20)       0,95                0,92

Test puanlarının güvenirliği, testten elde edilen puanların zaman içindeki kararlılığı, tesadüfi hatadan arınıklığı ve soruların bir bütün halin- de tutarlı ölçme yaptığının göstergesi olarak değerlendirilir ve bu nedenle farklı açılardan test edilebilir (Cronbach, 1951; Kuder ve Richardson, 1937; Lord, 1955). ALES’in, uygulama açı- sından merkezi bir sınav olması ve tek oturum- da uygulanması sebebiyle iç tutarlılık düzeyini belirlemek için kullanılan Kuder-Richardson 20 katsayısının hesaplanması uygun görülmüştür. Kuder-Richardson 20, bir testin iç tutarlılığını hesaplamak için sıklıkla kullanılan bir katsayı olup elde edilen katsayı değeri bire yaklaştık- ça testteki soruların birbiriyle tutarlılığının art- tığını göstermektedir (Kuder ve Richardson, 1937). Psikoloji ve eğitim alanlarında kullanılan testlerde, 0,70 ve üzerindeki iç tutarlılık katsa- yıları testler için yeterli düzeyi ifade etmektedir (Özçelik, 1998; Urbina, 2014). Yapılan güvenirlik analizlerinde sayısal teste ait puanlardan elde edilen iç tutarlılık katsayısının 0,95, sözel teste ait puanlardan hesaplanan iç tutarlılık katsayı- sının ise 0,92 olduğu görülmüştür. Bu değerler, her iki testten elde edilen puanların yüksek de- recede güvenilir olduğunu, bu testlerde yer alan soruların bir bütün olarak tutarlı ve güvenilir ölçme yaptığını işaret etmektedir.

Daha önce belirtildiği gibi ALES’te her bir aday için sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan hesaplanmaktadır. İlgili puanlar ham puan- lar aracılığıyla standartlaştırılan ve sonra- sında ağırlıklandırılarak hesaplanan ALES puanlarıdır. Adayların ALES puanları açısın- dan hangi puan aralıklarında yığıldıkları- nı görmek için puan aralıklarında bulunan aday oranları üç farklı puan türüne göre Grafik 1’de verilmiştir.

Grafik 1’den açıkça görüldüğü gibi, her üç puan türünde de adayların yoğunlaştığı puan aralıkları benzerdir. Her üç puan türünde de adayların en yoğun bulunduğu aralık 60-69 puan aralığıdır. Bu açıdan 60-69 puan ara- lığını, eşit ağırlık ve sözel puanlarda 70-79; sayısal puanlarda ise 50-59 puan aralığı takip etmektedir. 20-29 puan aralığında, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde hiçbir aday bulunmazken, sözel puan türünde aday bulunmaktadır. Bu durum, sözel testinde ham puan ortalamasının görece yüksek olması ve bu değerin, adayların puanlarının standartlaştırılmasında daha yüksek bir ölçütü temsil etmesinden kaynaklanmaktadır.

Adayların cinsiyetlerine göre puan dağılımları incelenmiş; sayısal, eşit ağırlık ve sözel puanlarda elde edilen sonuçlar sırasıyla Grafik 2, 3 ve 4’te sunulmuştur.

Grafik 2’de görüldüğü gibi, erkek ve kadın adayların sayısal puan dağılımları tüm puan aralıklarında birbirine oldukça yakındır. Her iki cinsiyet grubunda da sayısal puanlar 50-59, 60- 69 ve 70-79 puan aralıklarında yoğunlaşmıştır. 50-59 ve 60-69 puan aralıklarında kadın aday- ların oranları kısmen daha yüksek iken, 70-79 ve üzerindeki puan aralıklarında erkek adayla- rın oranları kısmen daha yüksektir.

ALES’te her bir aday için sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan hesaplanmaktadır.

Grafik 5’te görüldüğü gibi, SAY-AA ve EA-AA’ların oranları sırasıyla %41 ve %42 olup SÖZ-AA’lar ise toplam adayların sadece %17’sini oluş- turmaktadır. Buna göre, 2017 ALES Sonbahar Dönemindeki eğitim bilgisi bilinen adayların çoğunluğu EA-AA ve SAY-AA gruplarından oluşmaktadır.

Adayların Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerinde elde ettikleri başarıyı değerlendirebilmek amacıyla adaylar, Sayısal Alan Adayları (SAY-AA), Eşit Ağırlık Alan Adayları (EA-AA) ve Sözel Alan Adayları (SÖZ-AA) olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma yapılırken, adayların yükseköğretim programlarına yerleştirildikleri üniversite giriş puan türleri dikkate alınmıştır. Eğitim bilgisi bulunmayan 16.372 aday bu analize dâhil edilmeyip analizler 205.288 aday üzerinde gerçekleştirilmiştir. Grafik 5’te adayların alanlarına göre oranları verilmiştir.

Tablo 4’te görüldüğü gibi, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında kadın ve erkek aday oranları bir- birine yakın iken alanı sözel olan kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık 1,5 katıdır. Tüm alanlarda kadın aday oranı daha yüksek olmakla beraber cinsiyet grupları arasındaki yüzde farkının en dikkat çekici olduğu alan sözel alanıdır.

 

Tüm alanlarda kadın aday oranı daha yüksek olmakla beraber cinsiyet grupları arasındaki yüzde farkının en dikkat çekici olduğu alan sözel alanıdır.

Tablo 5 Adayların Alanlarına Göre Puan Türlerindeki Ortalamaları
Alan Sayısal Puanı Eşit Ağırlık Puanı Sözel Puanı
SAY-AA 70,82 67,47 62,02
EA-AA 63,26 65,29 65,85
SÖZ-AA 57,12 62,91 67,63
Alan Kadın                                 Erkek  

Toplam

Aday Sayısı
Yüzde (%)
Aday Sayısı     Yüzde (%)
SAY-AA 43.603            51,6 40.801           48,4 84.404
EA-AA 44.325            51,4 41.917            48,6 86.242
SÖZ-AA 20.781           59,9 13.861            40,1 34.642
Toplam 108.709           52,9 96.579            47,1 205.288

Adayların alanlarına göre farklı puan türlerindeki ortalamaları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5’te, beklendiği üzere, en yüksek sayısal puan ortalamasının SAY-AA’ya, en yüksek sö- zel puan ortalamasının ise SÖZ-AA’ya ait oldu- ğu görülmektedir. Buna karşın, en yüksek eşit ağırlık puan ortalamasına sahip olan adaylar EA-AA’lar değil SAY-AA’lardır. Tablo 5’teki bulgular, SAY-AA’ların hem sayısal hem de eşit ağırlık puan türünde ortalama açısından en başarılı öğrenciler olduklarını; SÖZ-AA’ların ise sözel testinde daha başarılı oldukları halde sayısal testinde aynı başarıyı sürdüremediklerini gös- termektedir. EA-AA’lar ise her üç puan türünde de ortalama açısından ikinci sırada bulunmak- tadır. Adayların farklı alanlardaki puan dağılımları sırasıyla Grafik 6, 7 ve 8’de verilmiştir.

Grafik 6’ya göre, SAY-AA puanları 60-79 puan aralığında, EA-AA puanları ise 50-69 puan aralı- ğında yığılmaktadır. Buna karşın, SÖZ-AA puan- ları 40-69 arasında yoğunluk göstermektedir.

Grafik 7 incelendiğinde, eşit ağırlık puanlarının dağılımı açısından farklı alan adaylarının görece yakın bir eğilime sahip olduğu ve her üç alandan gelen aday puanlarının 60-69 puan aralığında yığıldığı gözlenmiştir. Özellikle yüksek puan ara- lığındaki SAY-AA oranı, EA-AA oranından fazladır. Tablo 5’te alan puan ortalamalarında fark edi- len bu durumu Grafik 7’de teyit eder niteliktedir.

Grafik 8’de, sözel puanları bağlamında özel- likle EA-AA ile SÖZ-AA dağılımlarının oldukça benzer olduğu, SAY-AA puan dağılımının ise diğer iki alan adaylarından kısmen farklılaştı- ğı söylenebilir. EA-AA ve SÖZ-AA büyük kısmı 60-79 puan aralığında yığılırken, SAY-AA puan- ları 50- 79 puan aralığında değişmektedir.

Grafik 6, Grafik 7 ve Grafik 8 birlikte değerlen- dirildiğinde, 70-89 puan aralığında SAY-AA, EA-AA ve SÖZ-AA puanları arası farkın sa- yısal puan dağılımında en çok, sözel puan dağılımında ise en az olduğu dikkat çek- mektedir. Sayısal puan dağılımı grafiğinde 70-79 puan aralığında SAY-AA’nın %35,92’si yer alırken, SÖZ-AA’nın %3,95’i yer almak- tadır. Benzer bir bakış açısıyla, sözel puan dağılımı grafiği incelendiğinde ise 70-79 puan aralığında SÖZ-AA’nın %35,3’ü yer alır- ken, SAY- AA’nın %21,59’u yer almaktadır. EA-AA’nın 70-79 puan aralığında bulunma yüzdesi ise bahsedilen her iki durumda da SAY-AA ve SÖZ-AA yüzdelerinin arasında yer almaktadır.

2017 ALES Sonbahar Döneminde 70 ve Üzerinde Puan Alan Adaylar

14 Ocak 2016 tarihli “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Ata- malarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanları kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 alma zorunluluğu bulunması dolayısıy- la başvuracakları alanda 70 puan ve üzerinde alan adaylara ilişkin analizler bu başlık altın- da sunulmuştur. Grafik 9’da SAY-AA, EA-AA ve SÖZ-AA sınıflaması kullanılarak ilgili alandaki adayların yüzde kaçının 70 ve üzerinde puan aldığı karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Grafik 9’da görüldüğü üzere, sayısal puan tü- ründe SAY-AA’ların yarısından fazlası en az 70 puan almış ve bu açıdan alan adayları arasın- da en başarılı grubu oluşturmuşlardır. Beklen- dik olan bu sonuca göre, SAY-AA’ları EA-AA ve SÖZ-AA takip etmektedir. Sözel puan türünde, yine beklendiği üzere, SÖZ-AA’lar en az 70 puan alma açısından en yüksek yüzdeye sahiptir, bu grubu EA-AA ve SAY-AA’lar takip etmektedir. Buna karşın, eşit ağırlık puan türünde ise, 70 ve üzerinde puan alan aday yüzdesi açısından en başarılı grup SAY-AA’dır. Bu puan türünde EA-AA’lar başarı sırası açısından ikinci sırada, SÖZ-AA’lar ise son sırada yer almıştır.

Sayısal puan türünde SAY-AA, sözel puan türünde SÖZ-AA en başarılı gruplardır. Buna karşın eşit ağırlık puan türünde en başarılı grup SAY-AA’dır.

70 ve üzerinde puan alan adayların cinsiyet da- ğılımları farklı puan türlerine göre Grafik 10’da verilmiştir. Grafik 10’da görüldüğü üzere, sayı- sal puan türünde 70 ve üzeri puan alan toplam 66.490 adaydan 34.080’i (%51,2) erkek, 32.410’u (%48,8) ise kadındır. Dolayısıyla sayısal puan tü- ründe 70 ya da daha yüksek puan alan adayla- rın cinsiyet dağılımının dengeli olduğu söylene- bilir. Eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde ise en az 70 puan alan kadın adayların oranları sırasıy- la %56,8 ve %53,2’dir. Bu sonuçlara göre, 2017 ALES Sonbahar Dönemi puanları ile öğretim elemanı kadrolarına başvuru yapabilecek adayların cinsiyet dağılımlarının tüm puan türlerinde benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ölçüt olarak 70 puanın tercih edildiği durumda erkek ve kadın adaylar arasındaki yüzde farkının en yüksek ol- duğu puan türü eşit ağırlık olmakla birlikte, bu puan türünde dahi aradaki fark %6,8’dir. Erkek adayların toplamda sayıca daha fazla olduğu tek puan türü sayısal olmakla beraber, diğer puan türlerinde 70 ve üzerinde puan alan kadın adayların sayısı erkeklerden fazladır.

Katılan Adayların Puan Dağılımı

Katılan Adayların Puan Dağılımı ölçütü açısından başarılı adayların üniversitelere dağılımları da önemli görülmektedir. Bu bakış açısıyla, farklı puan türlerinde 70 ve üzerinde puan alan adayların eğitime devam ettikleri ya da mezun oldukları üniversitelerine göre dağılımları incelenmiştir. İnceleme yapılırken, her bir üniversiteden 2017 ALES Sonbahar Dönemine katılan ve alan bilgisi bilinen tüm adayların puan ortalamalarına ek olarak adayların kaçının 70 ve üzerinde puan aldığına odaklanılmış, sonuçlar EK-1’de alfabetik sırayla verilmiştir. EK-1’e bir örnek olması amacıyla, Tablo 6’da İstanbul Üniversitesinden 2017 ALES Sonbahar Dönemine katılan adayların puan ortalamaları, farklı alanlardan adayların kaçının 70 ve üzerinde puan aldığı verilmiştir.

Tablo 6’da görüldüğü üzere 2017 ALES Sonba- har Dönemine, İstanbul Üniversitesi mezunu ya da öğrencisi toplam 8.527 aday katılmıştır. Her bir aday için üç puan türünde de hesaplama yapılması dolayısıyla, tüm adaylar dikkate alına- rak hesaplanan puan ortalamaları sayısal puan türünde 67,95, eşit ağırlık puan türünde 69,34 ve sözel puan türünde 69,29 olarak elde edilmiştir. Ayrıca, 8.527 adaydan 3.611’i sayısal puan tü- ründe 70 ve üzerinde puan almıştır; eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde 70 ve üzerinde puan alan aday sayıları sırasıyla 4.031 ve 4.543’tür. Ek olarak, Tablo 6’da adayların alanları ile o alana ilişkin puan ortalamaları, ilgili alandan 70 ve üzerinde puan alan aday sayıları gri renkle vur- gulanmıştır. Örneğin, İstanbul Üniversitesinde sayısal alandaki bölümlerden mezun olan ya da bu alandaki bölümlere eğitime devam eden (SAY-AA) toplam 2.570 adayın sayısal puan ortalaması 72,95’dir ve bu adayların 1.592’si sayısal puan türünde 70 ve üzerinde puan almıştır.

Adayların Mezuniyet Yıllarına Göre Puan Ortalamaları

ALES’e katılan adaylar sosyoekonomik ve demografik değişkenler açısından oldukça heterojen bir grup oluşturmaktadır. Cinsiyet değişkeni açısından elde edilen ve daha önce sunulan bulgulara ek olarak, üniversite mezu- niyetinden bu yana geçen zamanda ALES’ten alınan puanların üç farklı puan türünde nasıl bir değişim gösterdiğini incelemek amaçlan- mıştır. Sonuçlar, mezuniyetinin üzerinden uzun zaman geçen adaylarla henüz kısa süre önce mezun olan adayların puanlarının de- ğişiminin incelemesini mümkün kılmaktadır. Bu amaçla adayların mezuniyet yılına göre puan ortalamaları ve sınava giren aday sayıları Grafik 11’de verilmiştir.

Grafik 11’den açıkça görüldüğü gibi adayların üniversiteden mezun olmalarının üzerinden geçen süre ile puan ortalamaları arasında doğ- rusal bir ilişki bulunmamaktadır. Puan ortala- malarının yıllara göre değişimi incelendiğinde, ortalamaların 2009-2012 yılları arasında art- tığı, 2013-2017 yılları arasında kısmen azaldı- ğı, 2008 ve öncesinde ise dikkat çekici ölçüde azaldığı bulunmuştur. Bu açıdan, adayların sa- yısal ve sözel ALES puanlarının, mezuniyetleri- nin ardından 5-7 yıl kısmen artmaya devam et- tiği, ancak mezuniyetin üzerinden geçen süre bu aralığı aşınca düşüşe geçtiği ifade edilebilir. Bu bulgular toplu olarak değerlendirildiğinde, ALES’te daha hızlı soru cevaplayabildikleri varsayılan yeni mezunların puan ortalamalarının önceki mezunlara göre daha yüksek olacağı ya da eski mezunların puan ortalamalarının daha düşük olacağı şeklindeki yaygın kanaatin verilerle desteklenmediği görülmüştür. Ter- sine, 2009-2017 yılları esas alındığında genel olarak eski mezunların puan ortalamalarının yeni mezunlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, mezuniyetin üzerinden 10 yıl ya da daha fazla süre geçmesinden sonra puan ortalamalarının düştüğü gözlenmiştir.

Özet ve Sonuçlar

  • 2017 ALES Sonbahar Dönemine toplam 221.660 aday katılmıştır. Bu adayların 105.884’ü erkek (%47,8), 776’sı (%52,2) kadındır.
  • Sayısal testi ham puanların ortalaması 18,59 ve sözel testi ortalaması 30,37 olarak hesap- lanmıştır. Bu bulgu, sayısal testin sözel teste göre adaylar açısından kısmen daha zorlayıcı olduğunu göstermektedir.
  • Yapılan analizler sonucunda hem sayısal (ortalama ayırt edicilik düzeyi = 0,54) hem de sözel testlerinin (ortalama ayırt edicilik düzeyi = 0,45) ayırt ediciliği yüksek sorulardan oluştuğu görülmüştür. Bu bağlamda ALES, sayısal ve sözel akıl yürütme becerileri açısından yüksek ve düşük başarı gösteren adayları ayırt
  • İç tutarlılık anlamında güvenirliği belirlemek için Kuder-Richardson 20 (KR-20) katsayıları hesaplanmış; sayısal test için 0,95, sözel testi için ise 0,92 değerleri elde edilmiştir. Bu bul- gular, her iki test puanlarının yüksek derecede güvenilir olduğuna işaret
  • Adaylar alanlarına göre sınıflandırıldığında; sayısal ve eşit ağırlık alanlarında kadın ve erkek aday oranları birbirine yakın iken, alanı sözel olan kadın aday sayısı erkek aday sayısının yaklaşık 1,5 katıdır. Her üç alanda da kadın aday oranları erkek aday oranlarından daha yük- sektir, cinsiyet grupları arasındaki yüzde farkının en yüksek olduğu alan ise sözel alanıdır.
  • Beklendiği üzere, sayısal puan ortalaması açısından en yüksek ortalama sayısal alan aday- larına, en yüksek sözel puan ortalaması ise alanı sözel olan adaylarına Buna karşın, en yüksek eşit ağırlık puan ortalamasına sahip olan adayların da sayısal alanından olduğu görülmüştür.
  • Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda 70 ve üzerinde puan alma zorunluluğu bulunduğundan, 70 puan ölçütüne erişen ya da bu ölçütü aşan adaylara ilişkin dağılımlar incelenmiştir. 70 ve üzerinde puan alan adayların yüzde dağılımı açısından, sayısal ve sö- zel puan türlerinde, beklendiği üzere, sırasıyla sayısal ve sözel alan adaylarının en başarılı gruplar olduğu ancak eşit ağırlık puan türünde en başarılı grubun yine sayısal alan adayları olduğu bulunmuştur.
  • Sayısal alan adaylarının hem sayısal hem de eşit ağırlık puan türlerinde diğer adaylardan daha başarılı oldukları, sözel puan türünde ise diğer adayların kısmen altında başarı gös- terdikleri bulunmuştur. Sözel puan türünde ise 70 puan ölçütü açısından alan adaylarının başarı sırası sözel, eşit ağırlık ve sayısal olarak elde edilmiştir.
  • 70 ve üzerinde puan alan adayların cinsiyet dağılımı incelendiğinde; sayısal puan türünde 66.490 adaydan 34.080’inin (%51,2) erkek, 32.410’unun (%48,8) ise kadın olduğu görülmüş- tür. Sonuçta, yalnız sayısal puan türünde erkek adayların sayısının kısmen fazla olduğu an- cak eşit ağırlık ve sözel puan türlerinde kadın adayların sayısının erkek adaylardan önemli ölçüde fazla olduğu bulunmuştur.
  • Adayların mezuniyet tarihlerine ilişkin incelemelerde, özellikle 2008 yılı ve öncesinde me- zun olan adayların puan ortalamalarının dikkat çeken bir düşüş gösterdiği bulunmuştur. Detaylı incelemede, 2009 yılı ve sonrasında mezun olan ve eğitimine hâlâ devam eden adayların puan ortalamalarının daha yüksek olduğu, mezuniyetinden bu yana en az dokuz yıl geçen adayların ortalamalarının ise düşüş gösterdiği belirlenmiştir.

Kaynaklar

Baykul, Y. (1999). İstatistik metodlar ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: Pegem Akademi. Cohen, R.J., & Swerdlik, M.E. (2010). Psychological testing and assessment. New York, NY: McGraw Hill.
Crocker, L. M., & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297-334. Ebel, R.L. & Fresbie, D.A., (1991). Essentials of educational measurement, (5th Edition). New Jersey: Prentice-Hall Kuder, G. F., & Richardson, M. W. (1937). The theory of estimation of test reliability. Psychometrika, 2, 151-160. Linn, R.L. & Gronlund, N.E., (1995). Measurement and assessment in teaching, (7th Edition). New Jersey: Prentice-Hall.
Lord, F. M. (1955). Estimating test reliability. Educational and Psychological Measurement, 15, 325-336. Özçelik, D.A. (1992). Ölçme ve değerlendirme (Genişletilmiş üçüncü baskı). Ankara: ÖSYM.
Urbina, S. (2014). Essentials of psychological testing (2nd Edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
EK 1: 2017 ALES Sonbahar Döneminde Adayların Üniversitelere Göre Puan Ortalamaları ve En Az 70 Puan Alan Aday Sayıları (Alfabetik Sıralama)

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 1369 66,07 66,99 66,33 440 455 527
SAY-AA 562 70,99 68,08 63,14 299 222 164
EA-AA 533 64,55 67,07 68,23 123 183 235
SÖZ-AA 274 58,93 64,58 69,20 18 50 128
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 43 82,75 78,63 72,66 42 36 27
SAY-AA 43 82,75 78,63 72,66 42 36 27
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 152 68,10 67,52 65,19 68 57 52
SAY-AA 125 69,34 68,07 64,99 61 49 43
EA-AA 27 62,40 64,98 66,15 7 8 9
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 11 72,56 69,08 63,54 6 5 4
SAY-AA 10 73,29 69,53 63,67 6 5 4
EA-AA 1 65,21 64,63 62,22 0 0 0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 632 63,50 64,29 63,41 163 163 176
SAY-AA 170 68,74 65,03 59,10 71 49 24
EA-AA 300 63,76 65,16 64,99 75 91 102
SÖZ-AA 162 57,53 61,92 65,03 17 23 50
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 1651 62,51 63,78 63,42 298 354 439
SAY-AA 578 66,00 64,24 60,49 170 145 124
EA-AA 911 61,11 63,68 64,78 110 185 260
SÖZ-AA 162 57,95 62,71 66,25 18 24 55
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 1525 64,09 64,54 63,28 380 351 392
SAY-AA 650 69,68 66,29 60,75 305 220 146
EA-AA 518 62,24 64,28 64,80 62 101 138
SÖZ-AA 357 56,60 61,73 65,68 13 30 108
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 412 60,79 62,19 61,93 70 69 89
SAY-AA 110 66,84 63,16 57,21 35 20 10
EA-AA 122 62,52 63,63 63,09 27 32 30
SÖZ-AA 180 55,92 60,61 64,03 8 17 49
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 669 64,37 65,45 64,92 191 218 232
SAY-AA 237 69,74 67,39 63,08 114 100 70
EA-AA 281 63,14 65,12 65,60 63 91 103
SÖZ-AA 151 58,24 63,00 66,57 14 27 59

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2331 64,94 66,03 65,53 668 705 861
SAY-AA 858 69,77 66,78 61,70 425 312 215
EA-AA 936 64,59 66,70 67,37 212 316 397
SÖZ-AA 537 57,84 63,66 68,43 31 77 249
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 619 62,99 62,92 61,04 119 115 121
SAY-AA 289 66,34 62,81 57,02 74 46 31
EA-AA 232 62,10 64,07 64,51 42 61 69
SÖZ-AA 98 55,20 60,54 64,66 3 8 21
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ 83 63,13 63,88 62,94 19 18 20
SAY-AA 23 73,91 70,72 65,56 17 12 8
EA-AA 60 59,00 61,25 61,93 2 6 12
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 122 65,82 65,68 63,80 44 37 43
SAY-AA 56 70,80 67,20 61,45 33 21 18
EA-AA 66 61,59 64,39 65,79 11 16 25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ 364 66,25 66,84 65,82 114 123 135
SAY-AA 173 68,51 65,89 61,21 68 50 33
EA-AA 75 70,24 71,55 71,48 36 45 45
SÖZ-AA 116 60,29 65,22 69,04 10 28 57
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 20792 59,95 61,29 60,92 3378 3576 4625
SAY-AA 1051 72,56 69,15 63,69 656 501 332
EA-AA 18069 59,49 60,74 60,27 2639 2869 3663
SÖZ-AA 1672 57,05 62,22 66,22 83 206 630
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5067 69,37 70,26 69,68 2567 2638 2775
SAY-AA 1799 71,42 68,29 63,10 1017 799 536
EA-AA 2179 73,72 75,27 75,59 1512 1695 1712
SÖZ-AA 1089 57,26 63,50 68,74 38 144 527
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 796 68,63 69,68 69,26 371 402 398
SAY-AA 223 74,94 71,31 65,66 171 133 80
EA-AA 454 68,70 70,89 71,80 200 259 281
SÖZ-AA 119 56,55 62,00 66,31 0 10 37

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 56 68,22 67,25 64,47 23 19 16
SAY-AA 29 70,56 67,04 61,37 15 11 7
EA-AA 27 65,71 67,48 67,80 8 8 9
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 112 52,15 56,23 58,80 0 0 14
EA-AA 1 46,54 46,79 44,76 0 0 0
SÖZ-AA 111 52,20 56,31 58,93 0 0 14
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 264 59,52 60,88 60,55 28 27 43
SAY-AA 102 65,24 62,97 58,59 24 20 14
EA-AA 82 58,95 61,40 62,30 4 7 15
SÖZ-AA 80 52,81 57,70 61,24 0 0 14
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5778 63,28 64,33 63,76 1417 1355 1644
SAY-AA 2371 68,20 65,12 59,91 997 696 446
EA-AA 1790 63,42 65,71 66,57 382 520 664
SÖZ-AA 1617 55,90 61,65 66,29 38 139 534
ATILIM ÜNİVERSİTESİ 477 65,15 65,07 63,22 139 134 130
SAY-AA 225 68,19 64,90 59,43 95 70 43
EA-AA 238 62,67 65,22 66,36 44 61 80
SÖZ-AA 14 58,42 65,10 70,90 0 3 7
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 136 59,83 59,26 56,68 14 15 18
SAY-AA 82 62,79 60,17 55,32 11 11 9
EA-AA 41 56,71 58,88 59,39 3 4 8
SÖZ-AA 13 51,02 54,68 56,75 0 0 1
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 708 67,27 67,52 66,13 259 270 272
SAY-AA 387 69,64 67,35 63,09 181 155 116
EA-AA 268 65,82 68,68 70,26 77 107 135
SÖZ-AA 53 57,34 62,90 67,35 1 8 21
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 1528 65,46 65,05 62,85 465 394 420
SAY-AA 833 70,47 66,51 60,33 423 295 193
EA-AA 371 60,70 62,89 63,54 27 52 86
SÖZ-AA 324 58,01 63,78 68,51 15 47 141

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 71 58,19 59,96 60,04 2 3 9
SAY-AA 7 63,62 61,47 57,18 2 1 0
EA-AA 64 57,60 59,79 60,35 0 2 9
BARTIN ÜNİVERSİTESİ 543 60,82 61,39 60,16 69 64 81
SAY-AA 228 65,24 62,41 57,39 51 35 23
EA-AA 206 59,51 61,46 61,79 16 27 42
SÖZ-AA 109 54,06 59,11 62,88 2 2 16
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1025 66,94 67,30 66,04 383 398 417
SAY-AA 487 71,48 68,68 63,88 289 230 165
EA-AA 418 64,47 67,13 68,43 90 158 208
SÖZ-AA 120 57,07 62,35 66,47 4 10 44
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 162 56,60 57,60 56,75 10 10 16
SAY-AA 41 66,27 61,17 53,56 10 8 4
EA-AA 66 54,71 56,75 57,05 0 1 6
SÖZ-AA 55 51,64 55,94 58,76 0 1 6
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 279 62,79 61,38 57,92 58 35 33
SAY-AA 141 65,68 60,96 53,75 39 12 5
EA-AA 123 60,39 61,96 61,90 19 21 25
SÖZ-AA 15 55,38 60,51 64,41 0 2 3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 615 60,48 60,96 59,63 91 91 112
SAY-AA 250 63,48 60,25 54,72 55 35 25
EA-AA 255 60,64 62,97 63,80 35 53 71
SÖZ-AA 110 53,30 57,91 61,14 1 3 16
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 184 72,98 71,58 68,46 121 115 93
SAY-AA 173 73,33 71,65 68,21 118 108 86
EA-AA 11 67,38 70,51 72,46 3 7 7
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 506 60,47 61,50 60,79 78 62 67
SAY-AA 152 69,70 66,18 60,49 70 46 25
EA-AA 270 57,54 59,77 60,38 8 15 28
SÖZ-AA 84 53,22 58,57 62,67 0 1 14

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 509 59,01 60,95 61,26 48 63 102
SAY-AA 142 61,98 59,60 54,99 13 10 5
EA-AA 215 61,07 63,51 64,46 35 50 66
SÖZ-AA 152 53,31 58,58 62,57 0 3 31
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 121 65,06 64,66 62,46 30 30 30
SAY-AA 99 66,84 65,89 63,10 28 28 27
EA-AA 22 57,02 59,12 59,56 2 2 3
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 114 63,26 62,44 59,69 31 19 20
SAY-AA 60 69,64 65,32 58,70 28 14 12
EA-AA 19 64,16 64,41 62,92 3 5 5
SÖZ-AA 35 51,83 56,44 59,63 0 0 3
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 1356 78,19 78,63 77,80 1034 1141 1125
SAY-AA 545 84,89 81,29 75,97 514 481 390
EA-AA 494 78,43 79,44 79,29 426 444 439
SÖZ-AA 317 66,30 72,81 78,65 94 216 296
BOZOK ÜNİVERSİTESİ 466 62,34 61,80 59,35 97 55 56
SAY-AA 246 68,09 63,75 57,05 93 46 25
EA-AA 77 58,52 60,25 60,31 4 6 11
SÖZ-AA 143 54,48 59,28 62,77 0 3 20
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 45 72,04 67,86 61,48 27 21 12
SAY-AA 45 72,04 67,86 61,48 27 21 12
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 1040 64,37 64,31 62,48 266 225 252
SAY-AA 492 68,70 65,15 59,40 210 134 88
EA-AA 408 61,42 63,68 64,44 51 70 107
SÖZ-AA 140 57,75 63,22 67,59 5 21 57
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2529 63,33 64,02 63,02 580 557 651
SAY-AA 1017 68,44 65,10 59,58 414 286 193
EA-AA 954 61,79 64,00 64,71 149 216 279
SÖZ-AA 558 56,64 62,09 66,40 17 55 179
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 168 62,68 65,34 66,59 35 46 63
EA-AA 137 64,62 66,51 66,93 35 46 58
SÖZ-AA 31 54,11 60,15 65,06 0 0 5

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 1922 62,36 64,01 64,10 297 359 547
SAY-AA 735 65,43 63,30 59,10 183 127 107
EA-AA 710 61,93 64,70 66,06 91 153 232
SÖZ-AA 477 58,26 64,09 68,90 23 79 208
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 552 67,24 67,48 66,07 206 218 216
SAY-AA 208 70,63 67,10 61,43 110 77 56
EA-AA 325 65,61 67,87 68,75 95 138 147
SÖZ-AA 19 58,11 64,92 70,85 1 3 13
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 358 58,68 61,11 61,98 24 29 70
SAY-AA 73 64,22 62,38 58,46 16 9 8
EA-AA 200 58,51 61,14 62,24 8 19 40
SÖZ-AA 85 54,31 59,94 64,40 0 1 22
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2337 67,48 66,84 64,42 894 835 840
SAY-AA 1359 69,68 66,29 60,75 654 470 325
EA-AA 663 66,46 68,40 68,95 210 289 333
SÖZ-AA 315 60,11 65,90 70,72 30 76 182
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1891 63,96 64,89 64,18 565 481 564
SAY-AA 738 71,25 67,13 60,79 425 284 174
EA-AA 438 64,64 66,42 66,72 118 137 166
SÖZ-AA 715 56,02 61,64 66,13 22 60 224
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 541 59,97 60,48 59,17 59 64 88
SAY-AA 221 63,06 60,14 54,95 43 26 26
EA-AA 252 58,88 61,31 62,20 16 36 53
SÖZ-AA 68 53,98 58,50 61,65 0 2 9
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 306 66,82 66,71 64,89 105 114 112
SAY-AA 152 68,61 65,45 60,15 62 51 36
EA-AA 138 66,39 68,95 70,20 43 63 71
SÖZ-AA 16 53,47 59,40 64,16 0 0 5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 3847 68,83 69,19 67,98 1721 1765 1801
SAY-AA 1508 74,11 70,30 64,42 1020 782 539
EA-AA 1644 68,05 69,98 70,56 630 822 912
SÖZ-AA 695 59,22 64,90 69,56 71 161 350

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 1798 63,64 63,95 62,52 416 379 440
SAY-AA 732 69,61 65,64 59,44 346 235 151
EA-AA 805 60,46 62,97 63,99 64 115 193
SÖZ-AA 261 56,70 62,25 66,68 6 29 96
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 582 63,66 62,86 60,15 138 103 103
SAY-AA 345 67,64 64,20 58,55 115 73 53
EA-AA 201 58,75 61,44 62,62 23 30 49
SÖZ-AA 36 52,94 57,97 61,68 0 0 1
EGE ÜNİVERSİTESİ 3232 68,53 68,24 66,26 1382 1330 1342
SAY-AA 2014 71,37 68,25 63,08 1104 854 625
EA-AA 714 67,72 70,41 71,85 259 389 431
SÖZ-AA 504 58,29 65,12 71,08 19 87 286
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 3688 67,23 66,77 64,55 1529 1315 1225
SAY-AA 2181 71,78 68,23 62,57 1294 960 637
EA-AA 679 66,34 68,10 68,42 224 284 299
SÖZ-AA 828 55,97 61,83 66,59 11 71 289
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 762 64,37 65,52 65,08 218 233 254
SAY-AA 224 68,40 65,26 59,98 85 67 46
EA-AA 341 67,00 68,41 68,34 129 151 154
SÖZ-AA 197 55,23 60,81 65,22 4 15 54
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 254 62,16 61,78 59,50 53 38 32
SAY-AA 147 67,28 64,51 59,62 52 34 24
EA-AA 68 56,79 58,55 58,58 1 4 7
SÖZ-AA 39 52,24 57,13 60,65 0 0 1
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 2120 67,97 67,23 64,71 892 804 749
SAY-AA 1294 71,64 67,91 62,05 753 560 366
EA-AA 472 66,28 68,46 69,27 135 203 239
SÖZ-AA 354 56,81 63,09 68,37 4 41 144
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 313 65,36 66,87 66,88 104 113 137
SAY-AA 117 71,80 67,52 61,03 71 53 33
EA-AA 88 66,20 69,50 71,60 29 43 53
SÖZ-AA 108 57,70 64,03 69,38 4 17 51

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2551 64,43 63,96 61,66 750 547 595
SAY-AA 1526 69,37 65,51 59,43 704 445 297
EA-AA 345 60,35 62,92 64,01 32 61 86
SÖZ-AA 680 55,41 61,01 65,46 14 41 212
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 220 75,86 77,28 77,51 160 180 185
SAY-AA 42 80,89 76,53 70,21 41 34 24
EA-AA 159 75,77 78,14 79,45 113 134 143
SÖZ-AA 19 65,48 71,80 77,40 6 12 18
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 6343 69,25 69,81 68,85 3035 3144 3222
SAY-AA 2589 74,69 71,35 66,02 1856 1518 1087
EA-AA 2486 68,85 70,65 71,09 1086 1365 1452
SÖZ-AA 1268 58,90 65,06 70,26 93 261 683
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 1497 66,66 66,20 63,98 569 460 462
SAY-AA 781 72,22 67,96 61,49 477 318 199
EA-AA 395 64,22 66,10 66,51 85 110 137
SÖZ-AA 321 56,11 62,06 66,92 7 32 126
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1334 60,96 62,16 61,68 197 193 268
SAY-AA 435 65,37 62,63 57,71 115 70 55
EA-AA 595 61,06 63,02 63,43 81 111 137
SÖZ-AA 304 54,47 59,81 63,93 1 12 76
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 261 73,27 69,82 64,34 174 128 83
SAY-AA 237 74,15 70,23 64,21 169 122 77
EA-AA 24 64,50 65,87 65,68 5 6 6
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 908 61,64 63,77 64,38 151 190 277
SAY-AA 164 64,10 62,47 58,81 30 18 18
EA-AA 485 63,13 64,92 65,20 107 141 167
SÖZ-AA 259 57,31 62,42 66,37 14 31 92
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 290 58,27 59,56 59,10 18 22 43
SAY-AA 77 61,53 58,78 53,73 8 5 9
EA-AA 157 58,41 60,83 61,68 10 17 30
SÖZ-AA 56 53,39 57,08 59,26 0 0 4

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ 6 59,82 58,08 54,15 0 0 0
SAY-AA 6 59,82 58,08 54,15 0 0 0
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ 60 68,43 65,68 60,85 25 19 9
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 699 61,23 62,06 61,17 106 88 126
SAY-AA 309 66,47 63,93 59,29 87 68 54
EA-AA 231 59,45 61,58 62,13 19 20 45
SÖZ-AA 159 53,62 59,13 63,43 0 0 27
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 4630 71,64 71,76 70,36 2679 2781 2743
SAY-AA 2329 75,68 72,53 67,46 1730 1470 1116
EA-AA 1542 71,15 72,98 73,53 888 1077 1102
SÖZ-AA 759 60,23 66,93 72,79 61 234 525
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 15 59,76 60,31 59,02 2 2 0
SAY-AA 3 61,90 57,61 50,79 1 1 0
EA-AA 7 63,45 63,39 61,52 1 1 0
SÖZ-AA 5 53,32 57,61 60,47 0 0 0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 562 61,80 62,08 60,57 102 107 119
SAY-AA 347 64,46 62,79 59,08 95 80 71
EA-AA 179 58,05 61,09 62,66 7 24 35
SÖZ-AA 36 54,74 60,23 64,53 0 3 13
HARP OKULLARI 123 70,48 68,46 64,53 63 49 40
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 835 62,35 62,02 59,80 154 104 123
SAY-AA 434 66,97 63,15 57,02 137 70 42
EA-AA 212 59,65 61,41 61,53 17 26 39
SÖZ-AA 189 54,76 60,12 64,26 0 8 42
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 427 65,18 65,11 63,29 149 142 130
SAY-AA 223 66,99 65,20 61,44 93 73 53
EA-AA 201 63,37 65,20 65,51 56 69 77
SÖZ-AA 3 51,68 53,11 52,61 0 0 0
HAVA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 6 68,45 61,75 52,34 3 2 1
HİTİT ÜNİVERSİTESİ 524 60,18 61,95 62,10 49 63 124
SAY-AA 150 66,54 63,11 57,43 40 25 18
EA-AA 208 58,96 61,08 61,60 9 25 48
SÖZ-AA 166 55,96 61,98 66,93 0 13 58

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
HOCA AHMET YESEVİ TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ 76 66,15 63,54 58,81 23 15 13
SAY-AA 61 68,32 64,68 58,82 22 14 9
EA-AA 12 57,68 57,61 55,56 1 1 2
SÖZ-AA 3 55,79 64,16 71,82 0 0 2
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 107 52,97 57,32 60,24 0 0 10
EA-AA 23 53,84 55,84 56,06 0 0 0
SÖZ-AA 84 52,73 57,72 61,38 0 0 10
IŞIK ÜNİVERSİTESİ 231 65,12 65,34 63,84 75 71 69
SAY-AA 129 68,01 65,62 61,19 57 44 28
EA-AA 96 61,72 65,13 67,22 18 25 39
SÖZ-AA 6 57,41 62,65 66,73 0 2 2
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 1 68,47 71,74 73,89 0 1 1
SÖZ-AA 1 68,47 71,74 73,89 0 1 1
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 1198 73,90 73,39 71,34 745 734 709
SAY-AA 541 80,26 76,05 69,90 465 386 293
EA-AA 610 69,49 71,73 72,71 276 340 396
SÖZ-AA 47 57,82 64,40 70,06 4 8 20
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 2559 64,90 65,48 64,40 792 754 838
SAY-AA 1103 70,54 67,18 61,70 582 432 289
EA-AA 888 63,16 65,30 65,98 189 261 333
SÖZ-AA 568 56,65 62,46 67,19 21 61 216
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 269 64,88 62,82 58,68 71 47 27
SAY-AA 191 68,60 64,69 58,53 70 47 22
EA-AA 78 55,79 58,24 59,06 1 0 5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 100 61,73 67,60 72,55 12 37 66
EA-AA 33 64,07 66,78 68,14 7 12 14
SÖZ-AA 67 60,58 68,00 74,72 5 25 52
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 418 60,93 61,52 60,32 83 70 75
SAY-AA 196 64,80 62,41 57,89 66 46 29
EA-AA 190 58,04 60,73 61,88 17 23 37
SÖZ-AA 32 54,40 60,70 65,92 0 1 9

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 677 61,38 62,19 61,26 114 113 143
SAY-AA 296 64,11 61,48 56,65 80 55 36
EA-AA 265 61,34 64,08 65,40 32 53 81
SÖZ-AA 116 54,52 59,67 63,56 2 5 26
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 627 65,21 67,23 67,84 185 228 277
SAY-AA 188 69,63 67,72 63,90 90 79 55
EA-AA 333 65,05 68,13 69,95 89 131 172
SÖZ-AA 106 57,88 63,56 68,17 6 18 50
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 192 63,65 63,65 61,85 45 48 54
SAY-AA 148 65,64 64,73 61,95 42 44 45
EA-AA 44 56,94 59,99 61,52 3 4 9
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 45 64,85 63,32 59,79 13 12 10
SAY-AA 36 65,86 63,57 59,19 13 10 8
EA-AA 9 60,79 62,30 62,16 0 2 2
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 51 60,52 60,86 59,37 7 5 10
SAY-AA 26 63,38 59,82 53,89 5 2 2
EA-AA 23 57,86 62,27 65,43 2 3 7
SÖZ-AA 2 53,97 58,19 61,00 0 0 1
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 317 61,84 61,94 60,21 64 64 62
SAY-AA 173 65,93 63,74 59,47 53 44 34
EA-AA 125 57,82 60,61 61,88 11 20 27
SÖZ-AA 19 50,98 54,26 55,87 0 0 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 763 65,16 66,18 65,63 248 260 283
SAY-AA 276 69,85 67,11 62,33 135 101 76
EA-AA 372 64,57 67,08 68,23 109 147 171
SÖZ-AA 115 55,80 61,06 65,12 4 12 36
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 62 61,17 65,77 69,22 10 12 26
SAY-AA 2 87,64 87,70 86,72 2 2 2
EA-AA 28 66,29 69,08 70,62 7 8 14
SÖZ-AA 32 55,04 61,49 66,91 1 2 10

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 455 69,96 69,31 66,96 233 221 190
SAY-AA 332 71,63 69,74 66,00 199 176 131
EA-AA 122 65,52 68,20 69,58 34 45 59
SÖZ-AA 1 55,77 61,08 65,20 0 0 0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 231 63,87 65,08 64,69 54 62 78
SAY-AA 72 66,22 63,02 57,61 24 16 11
EA-AA 129 64,21 66,98 68,42 30 43 57
SÖZ-AA 30 56,72 61,81 65,69 0 3 10
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 291 70,35 72,65 73,73 138 178 209
SAY-AA 51 75,99 72,55 67,15 38 33 24
EA-AA 192 70,40 73,08 74,61 89 122 140
SÖZ-AA 48 64,17 71,04 77,23 11 23 45
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2256 79,03 74,87 68,74 1980 1643 1191
SAY-AA 2241 79,07 74,89 68,73 1970 1632 1183
EA-AA 15 73,32 72,54 70,14 10 11 8
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 369 65,25 66,53 66,26 114 125 146
SAY-AA 86 69,79 66,50 61,08 43 30 20
EA-AA 253 65,05 67,56 68,73 70 94 122
SÖZ-AA 30 54,00 57,86 60,24 1 1 4
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 8527 67,95 69,34 69,29 3611 4031 4543
SAY-AA 2570 72,95 69,91 64,89 1592 1303 961
EA-AA 4174 69,26 71,15 71,71 1954 2427 2623
SÖZ-AA 1783 57,69 64,28 69,94 65 301 959
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 254 64,84 64,54 62,43 78 74 76
SAY-AA 162 68,07 65,92 61,77 63 57 49
EA-AA 73 60,24 62,72 63,68 13 15 21
SÖZ-AA 19 54,95 59,76 63,28 2 2 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 425 67,43 67,61 66,14 162 163 177
SAY-AA 174 71,67 68,67 63,64 101 78 59
EA-AA 216 65,56 67,39 67,77 60 79 99
SÖZ-AA 35 57,89 63,73 68,53 1 6 19

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 188 69,38 68,23 65,27 85 79 62
SAY-AA 147 70,87 68,34 63,84 76 62 39
EA-AA 34 64,85 68,17 70,27 8 14 19
SÖZ-AA 7 60,30 66,14 71,01 1 3 4
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 385 74,90 70,86 64,73 285 211 148
SAY-AA 385 74,90 70,86 64,73 285 211 148
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 231 64,52 66,10 66,18 56 75 90
SAY-AA 70 69,52 67,20 62,89 31 27 20
EA-AA 136 62,81 65,69 67,21 22 40 58
SÖZ-AA 25 59,79 65,28 69,73 3 8 12
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 865 59,92 61,69 61,84 105 124 184
SAY-AA 217 64,86 62,21 57,38 43 24 21
EA-AA 354 61,16 63,09 63,46 58 84 100
SÖZ-AA 294 54,78 59,63 63,19 4 16 63
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 1115 62,04 62,16 60,47 195 145 172
SAY-AA 572 65,81 62,84 57,68 166 97 62
EA-AA 322 60,21 62,24 62,69 27 40 61
SÖZ-AA 221 54,97 60,30 64,42 2 8 49
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 1818 64,62 63,36 60,14 510 355 322
SAY-AA 1217 68,64 65,00 59,14 497 322 215
EA-AA 390 57,48 60,00 60,93 12 26 56
SÖZ-AA 211 54,64 60,11 64,38 1 7 51
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 4298 66,86 66,24 63,82 1582 1358 1314
SAY-AA 2419 70,45 66,77 60,92 1277 872 563
EA-AA 1264 64,50 66,66 67,41 273 408 505
SÖZ-AA 615 57,58 63,26 67,87 32 78 246
KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI 32 70,77 69,98 67,50 21 17 10
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 425 59,17 60,92 61,03 33 36 59
SAY-AA 110 64,04 62,57 59,09 26 16 14
EA-AA 260 58,18 60,52 61,27 7 17 33
SÖZ-AA 55 54,12 59,54 63,74 0 3 12

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 734 61,71 63,11 62,87 140 138 176
SAY-AA 284 67,50 65,55 61,61 114 87 65
EA-AA 229 58,55 60,91 61,70 11 25 44
SÖZ-AA 221 57,55 62,24 65,70 15 26 67
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 15 60,03 61,53 61,37 2 2 3
SAY-AA 3 71,11 65,40 57,22 1 1 1
EA-AA 8 59,83 62,84 64,41 1 1 2
SÖZ-AA 4 52,13 56,03 58,41 0 0 0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 1589 67,33 67,47 65,96 573 589 590
SAY-AA 634 71,70 68,17 62,53 349 255 172
EA-AA 793 66,08 68,02 68,55 220 318 362
SÖZ-AA 162 56,38 62,08 66,67 4 16 56
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 478 59,89 62,27 63,13 62 73 115
SAY-AA 128 69,12 67,36 63,70 58 54 43
EA-AA 260 57,44 60,72 62,53 4 18 51
SÖZ-AA 90 53,86 59,54 64,04 0 1 21
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 351 59,53 61,54 61,95 35 43 78
SAY-AA 103 64,84 62,50 58,03 23 16 14
EA-AA 89 60,37 61,69 61,32 11 14 19
SÖZ-AA 159 55,61 60,83 64,85 1 13 45
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 3292 67,51 67,19 65,13 1386 1224 1197
SAY-AA 1752 72,27 68,28 62,12 1103 781 472
EA-AA 1087 64,36 67,13 68,57 273 399 521
SÖZ-AA 453 56,68 63,10 68,53 10 44 204
KOÇ ÜNİVERSİTESİ 279 74,50 74,18 72,35 172 186 180
SAY-AA 145 77,71 74,93 70,36 108 100 81
EA-AA 117 72,07 73,88 74,44 61 81 85
SÖZ-AA 17 63,99 69,88 74,92 3 5 14
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 326 67,02 66,84 64,95 122 123 120
SAY-AA 119 71,02 66,87 60,50 67 51 31
EA-AA 207 64,72 66,82 67,50 55 72 89

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 270 57,65 57,53 55,41 19 12 19
SAY-AA 141 58,95 56,19 51,05 17 5 4
EA-AA 80 58,18 60,59 61,42 2 7 10
SÖZ-AA 49 53,03 56,39 58,17 0 0 5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 558 61,43 62,72 62,35 91 103 136
SAY-AA 226 64,34 62,70 59,03 52 40 36
EA-AA 268 60,96 64,06 65,78 38 63 93
SÖZ-AA 64 53,13 57,15 59,70 1 0 7
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 1560 64,56 64,63 62,95 423 367 409
SAY-AA 735 69,95 66,29 60,45 360 238 166
EA-AA 611 60,95 63,29 64,13 57 107 153
SÖZ-AA 214 56,35 62,75 68,15 6 22 90
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 194 59,55 61,43 61,70 26 20 43
SAY-AA 69 69,09 66,02 60,85 25 17 17
EA-AA 56 55,91 59,35 61,31 1 3 11
SÖZ-AA 69 52,98 58,53 62,85 0 0 15
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 4683 68,07 69,84 70,23 1958 2285 2686
SAY-AA 1279 74,50 71,22 65,96 895 737 525
EA-AA 2125 69,07 70,97 71,56 961 1190 1299
SÖZ-AA 1279 59,99 66,57 72,29 102 358 862
MEF ÜNİVERSİTESİ 5 73,80 70,06 64,25 3 3 1
SAY-AA 4 75,86 71,24 64,46 3 3 1
EA-AA 1 65,56 65,36 63,40 0 0 0
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 832 61,90 62,90 62,22 131 135 173
SAY-AA 281 66,10 64,07 59,99 75 55 49
EA-AA 450 59,55 61,68 62,24 43 58 85
SÖZ-AA 101 60,70 65,09 68,29 13 22 39
MERSİN ÜNİVERSİTESİ 1121 66,23 66,45 65,00 381 354 393
SAY-AA 492 70,62 67,07 61,38 266 178 125
EA-AA 457 64,03 66,44 67,44 98 140 180
SÖZ-AA 172 59,52 64,72 68,83 17 36 88
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2 69,41 65,32 58,97 1 0 0

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 459 67,08 67,88 67,13 181 176 212
SAY-AA 249 72,38 69,13 63,85 158 121 93
EA-AA 99 64,85 69,04 72,14 22 42 61
SÖZ-AA 111 57,16 64,04 70,02 1 13 58
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1605 63,42 64,98 65,00 342 384 524
SAY-AA 533 69,64 67,10 62,55 232 191 136
EA-AA 757 61,73 64,41 65,66 96 166 255
SÖZ-AA 315 56,96 62,78 67,53 14 27 133
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 233 59,67 58,86 56,02 25 8 10
SAY-AA 115 64,76 60,18 53,12 23 6 2
EA-AA 81 56,07 58,20 58,65 2 1 5
SÖZ-AA 37 51,72 56,22 59,28 0 1 3
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 739 63,93 64,55 63,48 184 174 202
SAY-AA 372 67,66 65,51 61,35 143 111 84
EA-AA 237 61,80 63,73 64,11 35 53 63
SÖZ-AA 130 57,16 63,29 68,40 6 10 55
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 308 58,91 60,61 60,63 33 26 46
SAY-AA 56 67,55 63,53 57,21 22 6 4
EA-AA 158 57,52 59,36 59,51 3 9 18
SÖZ-AA 94 56,10 60,96 64,57 8 11 24
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 523 65,54 63,75 59,93 157 108 81
SAY-AA 443 67,22 64,35 59,35 157 106 70
EA-AA 42 57,97 60,51 61,49 0 0 3
SÖZ-AA 38 54,37 60,24 64,97 0 2 8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 1413 64,95 66,85 67,31 441 491 596
SAY-AA 430 70,33 67,39 62,39 224 174 121
EA-AA 450 66,81 68,96 69,76 171 213 226
SÖZ-AA 533 59,03 64,64 69,21 46 104 249
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 499 58,10 60,55 61,42 25 34 84
SAY-AA 92 64,67 62,39 58,00 15 10 8
EA-AA 220 58,47 60,66 61,24 10 15 41
SÖZ-AA 187 54,44 59,51 63,31 0 9 35

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ 989 62,06 62,73 61,68 199 148 194
SAY-AA 360 68,29 64,21 57,83 147 77 52
EA-AA 386 60,59 62,73 63,32 51 58 81
SÖZ-AA 243 55,16 60,56 64,76 1 13 61
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 96 60,38 61,02 59,87 10 12 15
SAY-AA 37 63,72 60,17 54,27 8 5 3
EA-AA 52 58,80 61,88 63,50 2 6 11
SÖZ-AA 7 54,46 59,18 62,58 0 1 1
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 258 66,45 65,23 62,12 95 86 70
SAY-AA 177 69,86 67,42 62,99 87 72 51
EA-AA 81 59,01 60,46 60,21 8 14 19
OKAN ÜNİVERSİTESİ 351 62,77 62,83 61,09 87 81 81
SAY-AA 171 65,77 62,78 57,59 62 39 27
EA-AA 162 60,19 62,96 64,26 23 39 49
SÖZ-AA 18 57,32 62,13 65,71 2 3 5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 3236 65,21 65,74 64,62 1053 996 1069
SAY-AA 1627 69,19 66,19 61,10 768 562 371
EA-AA 750 66,17 68,35 69,16 251 335 373
SÖZ-AA 859 56,82 62,61 67,31 34 99 325
ORDU ÜNİVERSİTESİ 446 60,68 61,68 60,96 60 52 74
SAY-AA 202 65,08 62,95 58,74 51 34 29
EA-AA 119 59,72 61,91 62,53 7 13 23
SÖZ-AA 125 54,47 59,40 63,04 2 5 22
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3243 77,75 76,11 72,85 2555 2507 2200
SAY-AA 2167 80,94 77,01 71,20 1957 1706 1306
EA-AA 796 73,84 75,50 75,96 543 643 651
SÖZ-AA 280 64,26 70,90 76,82 55 158 243
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 235 62,51 60,95 57,32 44 31 26
SAY-AA 153 65,81 62,05 55,97 43 29 18
EA-AA 68 56,61 58,83 59,40 1 2 7
SÖZ-AA 14 55,18 59,22 61,86 0 0 1

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 209 71,35 70,96 68,96 116 117 108
SAY-AA 101 75,09 71,53 65,97 76 64 40
EA-AA 106 67,98 70,55 71,88 40 53 67
SÖZ-AA 2 60,53 63,67 65,42 0 0 1
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 2411 66,06 66,18 64,60 798 734 799
SAY-AA 1061 71,12 67,44 61,62 587 410 282
EA-AA 971 63,47 65,60 66,28 187 261 343
SÖZ-AA 379 58,53 64,10 68,61 24 63 174
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 16 66,70 65,26 61,90 3 3 3
SAY-AA 13 65,40 63,43 59,40 1 1 2
EA-AA 3 72,32 73,21 72,73 2 2 1
POLİS AKADEMİSİ 15 65,74 66,94 66,60 5 6 7
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 612 61,46 63,52 64,05 100 102 173
SAY-AA 208 67,76 65,16 60,49 74 63 45
EA-AA 151 62,73 64,44 64,62 26 28 40
SÖZ-AA 253 55,53 61,63 66,65 0 11 88
SABANCI ÜNİVERSİTESİ 20 70,14 70,74 69,83 9 10 12
EA-AA 20 70,14 70,74 69,83 9 10 12
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 54 69,85 69,08 66,57 22 23 22
SAY-AA 53 69,87 69,02 66,43 22 22 21
EA-AA 1 68,77 72,07 74,27 0 1 1
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 3654 64,80 65,31 64,15 1084 968 1154
SAY-AA 1562 70,63 66,41 59,94 858 547 320
EA-AA 1351 62,62 65,44 66,88 210 349 515
SÖZ-AA 741 56,49 62,78 68,06 16 72 319
SANKO ÜNİVERSİTESİ 61 69,11 68,12 65,34 27 27 18
SAY-AA 61 69,11 68,12 65,34 27 27 18
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 4735 66,07 66,11 64,44 1616 1497 1577
SAY-AA 2222 70,02 66,38 60,58 1103 760 492
EA-AA 1786 65,53 67,62 68,30 511 703 834
SÖZ-AA 727 55,32 61,58 66,78 2 34 251

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
SİİRT ÜNİVERSİTESİ 333 63,46 63,21 61,13 85 71 70
SAY-AA 162 68,46 64,89 59,11 68 50 30
EA-AA 92 62,19 62,88 61,85 17 20 21
SÖZ-AA 79 54,68 60,15 64,42 0 1 19
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 185 62,12 63,51 63,29 38 44 48
SAY-AA 78 65,14 63,56 59,99 20 19 14
EA-AA 41 63,82 65,46 65,58 14 16 16
SÖZ-AA 66 57,49 62,23 65,75 4 9 18
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2754 64,88 64,53 62,37 777 655 703
SAY-AA 1425 69,16 65,53 59,70 638 431 290
EA-AA 976 61,95 64,04 64,61 137 202 289
SÖZ-AA 353 55,72 61,85 66,91 2 22 124
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 103 56,34 58,20 58,33 5 3 12
SAY-AA 18 67,58 60,84 51,36 5 2 1
EA-AA 29 53,32 54,76 54,32 0 0 0
SÖZ-AA 56 54,30 59,12 62,64 0 1 11
TED ÜNİVERSİTESİ 52 70,16 70,90 70,15 27 31 29
SAY-AA 20 74,55 71,93 67,44 14 10 8
EA-AA 31 67,46 70,23 71,77 13 20 20
SÖZ-AA 1 66,16 70,74 74,33 0 1 1
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 625 75,66 74,43 71,57 454 434 383
SAY-AA 365 78,73 75,05 69,46 319 265 197
EA-AA 215 72,89 74,23 74,26 127 145 152
SÖZ-AA 45 64,01 70,31 75,84 8 24 34
TOROS ÜNİVERSİTESİ 70 61,66 60,91 58,18 14 11 10
SAY-AA 46 62,05 59,88 55,51 8 5 4
EA-AA 24 60,92 62,89 63,29 6 6 6
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1651 64,36 65,04 64,05 429 415 495
SAY-AA 707 70,92 67,44 61,85 360 274 190
EA-AA 594 61,27 63,87 65,02 55 105 178
SÖZ-AA 350 56,37 62,17 66,88 14 36 127

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 61 73,30 70,79 66,38 37 38 26
SAY-AA 47 75,71 72,18 66,66 36 33 21
EA-AA 14 65,22 66,11 65,41 1 5 5
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5 75,38 77,60 78,74 4 4 5
EA-AA 5 75,38 77,60 78,74 4 4 5
UFUK ÜNİVERSİTESİ 192 63,32 65,85 66,98 36 51 69
SAY-AA 23 66,33 64,32 60,27 7 5 3
EA-AA 161 63,14 66,10 67,72 29 45 61
SÖZ-AA 8 58,23 65,23 71,38 0 1 5
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 3370 65,60 67,03 66,96 1014 1124 1420
SAY-AA 1083 71,09 67,83 62,49 604 438 300
EA-AA 1532 65,18 67,45 68,34 372 550 697
SÖZ-AA 755 58,58 65,04 70,58 38 136 423
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 291 59,90 60,70 59,72 38 40 52
SAY-AA 100 62,66 59,93 54,95 19 10 7
EA-AA 135 60,56 62,67 63,24 18 28 37
SÖZ-AA 56 53,41 57,32 59,73 1 2 8
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 1096 60,45 62,25 62,44 159 163 253
SAY-AA 324 66,18 63,32 58,30 102 61 46
EA-AA 376 61,33 63,40 63,94 53 82 112
SÖZ-AA 396 54,93 60,28 64,41 4 20 95
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 266 63,87 65,01 64,55 79 78 85
SAY-AA 106 68,80 66,98 63,24 49 37 29
EA-AA 155 60,71 63,78 65,46 30 39 53
SÖZ-AA 5 57,26 61,37 64,14 0 2 3
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 578 57,80 58,16 56,61 48 46 63
SAY-AA 272 60,18 57,66 52,83 43 30 23
EA-AA 229 56,43 59,05 60,08 5 15 31
SÖZ-AA 77 53,45 57,27 59,60 0 1 9
YALOVA ÜNİVERSİTESİ 469 67,32 67,76 66,59 169 181 205
SAY-AA 137 70,36 66,35 60,11 68 49 32
EA-AA 321 66,23 68,38 69,16 100 130 167
SÖZ-AA 11 61,31 67,25 72,27 1 2 6

 

Puan Ortalaması 70 ve Üzerinde Puan Alan Aday Sayısı
Üniversite Aday Sayısı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı Sayısal Puanı Eşit Ağırlık

Puanı

Sözel Puanı
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 366 65,91 65,90 64,18 114 117 125
SAY-AA 154 69,57 65,78 59,78 69 49 32
EA-AA 173 64,38 66,41 67,00 43 60 69
SÖZ-AA 39 58,23 64,13 69,02 2 8 24
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 1066 67,61 68,30 67,43 445 453 470
SAY-AA 537 71,78 69,34 64,96 329 268 201
EA-AA 404 65,14 68,29 70,20 111 164 210
SÖZ-AA 125 57,72 63,90 69,09 5 21 59
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2996 75,33 72,06 66,85 2272 1863 1356
SAY-AA 2569 76,83 72,44 65,96 2127 1642 1079
EA-AA 264 70,05 71,86 72,36 128 168 174
SÖZ-AA 163 60,16 66,51 71,97 17 53 103
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 1209 61,85 62,49 61,38 228 205 256
SAY-AA 539 67,15 63,43 57,44 185 124 70
EA-AA 261 60,46 62,64 63,27 32 46 60
SÖZ-AA 409 55,76 61,15 65,36 11 35 126

 

Yorum yaz