5018 Sayılı Kanun

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1-2-3-4-5 Sayılı Ekli Cetvelleri
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1-2-3-4-5 Sayılı Ekli Cetvelleri (I) SAYILI CETVEL: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Anayasa Mahkemesi 4) Yargıtay..
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Bölümleri ve Konusu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: Bölümleri ve Konusu 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1. Kısım 1 Birinci Bölüm: Genel Hükümler: Amaç, Kapsam ve..
5018 Sayılı Kanun, 9. Kısım: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük
5018 Sayılı Kanun, 9. Kısım: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 81- Bu Kanunun geçici maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla; a) 1050 sayılı Muhasebei Umumiye..
5018 Sayılı Kanun, 8. Kısım: Diğer Hükümler
5018 Sayılı Kanun, 8. Kısım: Diğer Hükümler Malî yönetim ve kontrol sisteminin denetimi Madde 75- (Başlığı ile Birlikte Değişik: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Malî yönetim ve kontrol sisteminin zaafa uğradığı, yolsuzluk veya..
5018 Sayılı Kanun, 7. Kısım: Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
5018 Sayılı Kanun, 7. Kısım: Yaptırımlar ve Yetkili Merciler Ödenek üstü harcama Madde 70- Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme..
5018 Sayılı Kanun, 6. Kısım: Dış Denetim
5018 Sayılı Kanun, 6. Kısım: Dış Denetim Dış Denetim Madde 68- Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin malî..
5018 Sayılı Kanun, 5. Kısım: İç Kontrol Sistemi
5018 Sayılı Kanun, 5. Kısım: İç Kontrol Sistemi İç kontrolün tanımı Madde 55- (Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili,..
5018 Sayılı Kanun, 4. Kısım: Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler, 2. Bölüm: Malî İstatistikler
5018 Sayılı Kanun, 4. Kısım: Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler, 2. Bölüm: Malî İstatistikler Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre Madde 52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî..
5018 Sayılı Kanun, 4. Kısım: Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler, 1. Bölüm: Kamu Hesapları
5018 Sayılı Kanun, 4. Kısım: Kamu Hesapları ve Malî İstatistikler, 1. Bölüm: Kamu Hesapları Muhasebe sistemi Madde 49- (Değişik: 22/12/2005-5436/5 md.) Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili..
5018 Sayılı Kanun, 3. Kısım: Taşınır ve Taşınmazlar
5018 Sayılı Kanun, 3. Kısım: Taşınır ve Taşınmazlar Taşınır ve taşınmaz işlemleri Madde 44- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve..
5018 Sayılı Kanun, 2. Kısım 6. Bölüm: Gelirlerin Toplanması
5018 Sayılı Kanun, 2. Kısım 6. Bölüm: Gelirlerin Toplanması Faaliyet raporları(1) Madde 41- (Değişik: 22/12/2005-5436/3 md.) Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her..
5018 Sayılı Kanun, 2. Kısım 5. Bölüm: Gelirlerin Toplanması
5018 Sayılı Kanun, 2. Kısım 5. Bölüm: Gelirlerin Toplanması Gelir politikası ve ilkeleri Madde 36- Gelirlerin toplanmasında aşağıdaki ilkelere uyulur: a) (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/213 md.) Gelir politikaları ve uygulamaları konusunda ilkeler,..