Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

/ 1 Haziran 2015 / / yorumsuz

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

  • Birey, Toplum, Sivil Toplum,
  • Devlet, İktidar, Meşruiyet, Yönetim,
  • Demokrasi, Egemenlik, Hak, Hukuk, Adalet,
  • İnsan Hakları, Yasa, Bürokrasi, Rejim,
  • Laiklik, Ütopya

Siyaset Felsefesi: Lise AYT Felsefe Özet Konu Anlatımı

Birey:

Kendisini başkalarından ayıran, kendisine özgü bir kimliği olan her tek toplumsal insandır. Bir toplumu oluşturan ve toplumun bir üyesi olan, belirli nitelikleri bulunan insandır. Kendisini başka insanlardan ayıran, kendisine ait bir kimliği bulunan bir varlıktır.

Toplum:

Bireylerden oluşan ve kendisine özgü bir yapısı bulunan, aralarında sosyal ilişki ile ortak bir kültürü ve sürekliliği bulunan insan topluluğudur. Temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelen ortak bir kültürü paylaşan, belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğudur.

Sivil toplum:
Devlet otoritesi ve kurumları dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen özgür ve özerk vatandaşlardan oluşan toplumdur.

Devlet:

Bir yurt üzerinde yaşayan ortak bir kültür yaratmış olan insanların oluşturduğu hukuksal ve siyasal otoritedir. Siyasi sınırları tespit edilmiş belli bir toprak parçası üzerinde egemenliğe sahip en büyük siyasi kurumdur.

İktidar:

Yargı, yasama ve yürütme güçlerinden oluşan yönetme gücünü elinde bulundurma demektir.

Meşruiyet:

Egemenliğin haklı nedenlere dayalı olarak kullanılmasını ifade eder.Bir toplumda meşruiyet ya sosyal haklılığa ya da yasalara dayalı olarak kullanılabilir.

Yönetim:

Bir örgütün ya da bir kurumun belirlenen ilke ve amaçlar doğrultusunda işletilmesidir. İktidarı elinde bulunduran kişi ya da grupların toplumu idare etmesidir.

Demokrasi:

İnsan hak ve özgürlüklerinin anayasa ile güvence altına alındığı; katılıma, çoğulculuğa ve hukukun üstünlüğüne dayanan yönetim anlayışıdır.

Egemenlik:

Yönetme gücünün kaynağı yönetme yetkisini elinde bulundurmanın nedenidir. Bir milletin bağımsız olduğunun temel göstergesi ve anlamıdır. Somut olarak kuvvetlerin (yargı-yasama-yürütme) elde bulundurulması, başka bir ülke veya dış bir güce bırakılmadan millet veya temsilcilerinin kullanmasıdır.

Hak:

Kullanma ve isteme yetkisine sahip olduğumuz şeylerdir. Bireyin başka bireylerden ya da kurumlardan isteyebileceği, talepte bulunabileceği her şeydir.

Hukuk:

Devlet-birey ve birey-birey ilişkilerini düzenleyen yazılı normlar bütünüdür. Bir toplumu oluşturan bireylerin, gerek kendi aralarındaki gerekse devlet ile olan ilişkilerini düzenleyen, yaptırım gücünü devletten alan yazılı kurallar ve yasalar sistemidir.

Adalet:

 

En genel anlamda “ herkese hak ettiğini vermek” tir.

İnsan hakları:

İnsanı insan olarak herhangi bir şarta veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip olduğu dokunulamaz, vazgeçilemez, üstün nitelikli ahlaki değerlerdir.

Yasa:

Hukuku meydana getiren zorlayıcı olan ve yaptırımları bulunan yazılı normların her biridir. Bireylerin toplum içindeki eylem ve davranışlarını düzenleyen, buyruk niteliği taşıyan yazılı hukuk kurallarıdır.

Bürokrasi:

Kamu alanında çalışan aşamalı(hiyerarşik) bir düzen içinde örgütlenmiş olan memurlar topluluğudur. Devletin, yasalarla belirlenmiş görevlerini yerine getiren memurların oluşturduğu hiyerarşik yapılanmadır.

Laiklik:

Din işlerini devlet işlerinin dışında tutan yönetim anlayışıdır. Devletin bütün dinlere eşit uzaklıkta olmasını ve böylece inanç hürriyetinin güvence altına alınmasını sağlar.

Siyaset Felsefesi: Lise AYT Felsefe Özet Konu Anlatımı

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Yorum yaz