Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verilerin Korunması

Gizlilik politikamız; KRKariyerRehberlik.Com‘un üyelerinden hangi bilgileri toplayacağı, toplanan bilgi ve verilerin nasıl ve hangi amaçlarla kullanılacağı, hangi durumlarda nereye aktarılacağı hakkında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. KRKariyerRehberlik.Com, Gizlilik Politikasında belirtilenin dışında ve yasalara uygun olmayan hiçbir durumda kişisel bilgi ve verilerinizi kullanmayacaktır.

İnternet sitelerimizi kullananlar ve hizmetlerimizden yararlananlar Gizlilik Politikasında belirtilen şartları kabul etmiş ve kişisel verilerinin KRKariyerRehberlik.Com tarafından elde edilmesini, toplanmasını, işlenmesini, aktarılmasını ve aşağıda belirtilen eylemleri yine aşağıda belirtilen şekilde onaylamış olur. Bu eylemleri onaylamayanların internet sitelerimize giriş yapmaması, üye olmaması ve hizmetlerimizden faydalanmaması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel bilgi ve verilerinizi vermeden sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz. Sitelerimizde yer alan içeriklerden faydalanabilmeniz maksadıyla, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıdaki hallerde kişisel bilgi ve verilerinizi bizimle paylaşmanız istenmektedir:

• Dilek, öneri, eleştiri, istek ve şikayetlerinizi değerlendirebilmek için,
• Sitelerimizden yaptığınız ya da yapacak olduğunuz işlemler için,
• Sitelerimize üye olmanız ve tüm hizmetlerimizden faydalanabilmeniz için,
• Üyelerimize ya da ziyaretçilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak maksadıyla onların profillerini belirleyebilmemiz için,
• Sitelerimizde kişisel puan hesaplamaları ve analizler yapabilmek için,
• Anketlerimizi doldurabilmeniz, düzenlediğimiz etkinlik ve yarışmalara katılabilmeniz için,

Üyelik oluşturmaya çalıştığınızda kişisel bilgileriniz tarafımızca talep edilecektir. Kişisel bilgi ve verilerinizle kayıt işlemi sırasında yaptığınız işlemler, IP numaranızla birlikte sistemimize kaydedilmektedir.

Kişisel Olmayan Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması

KRKariyerRehberlik.Com; ziyaretçilerinin internet sitesindeki dolaşımları sırasında, ziyaretçilerin yoğunluğunu, gezilen sayfaları, sitelerde tıklanan bölümleri vb. otomatik ve anonim olarak toplayıp işlemektedir. Bu veri ve bilgiler sadece sitelerin nasıl kullanıldığını tespit içindir. Herhangi bir ziyaretçinin kişisel bilgileri ile ilişkilendirilmemektedir.

Ziyaret ettiğiniz tüm internet siteleri, tarayıcınızın sabit diskine yerleştirdiği dosyalar (çerezler) sayesinde, ziyaretçilerine ve üyelerine daha iyi bir hizmet sunmak maksadıyla kullanım ile ilgili bilgi ve verileri toplamaktadır. Böylelikle ziyaretçilerin ve üyelerin en çok ziyaret ettikleri bölümlere ait içerikler, daha kolay ve kullanışlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Çerezlerle ilgili her türlü ayarlamayı (çerezlerin bildirimi, çerezlerin silinmesi vs.) internet tarayıcınızın ayarlar bölümünden yapabilirsiniz.

Bilgileriniz Hangi Durumlarda İşlenebilir?

KRKariyerRehberlik.Com, topladığı kişisel bilgi ve verilerinizi sizden  aldığı onay kapsamında işlemektedir. Veri işleme için veri sahibinin rızasının alınması kural olmakla birlikte, ilgili kanunlarda açıkça öngörüldüğü şekliyle meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere bazı istisnai hallerde rıza alınmadan da kişisel verileriniz işlenebilecektir. İlgili kanunda belirtilen istisnai haller şunlardır:

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Veri sorumlusu olarak KRKariyerRehberlik.Com‘nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• Kişisel verilerin, ilgili kişinin(veri sahibi) kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel Verilerinizin Muhatabı

Kişisel nitelikteki bilgi ve verilerinizin muhatapları sadece görevlerine göre verilerinizi bilme yetkisi verilen kişiler ile sınırlandırılmaktadır.

Herhangi bir talebinizin yerine getirilebilmesi için birlikte çalıştığımız kurumlar veya hizmet sağlayıcılarla kişisel nitelikteki verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu kurumlar veya hizmet sağlayıcılarla verilerin gizliliğine ve güvenliğine uyulması ve bu verileri sadece kendilerine emanet edilen görevin ihtiyaçlarına uygun biçimde kullanması için sözleşme yapılmaktadır.

KRKariyerRehberlik.Com olarak aşağıda belirtilen durumlar dışında, kişisel nitelikteki bilgi ve verilerinizi sizin onayınız olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara satmamayı, kiralamamayı veya emanet etmemeyi taahhüt etmekteyiz:

• Yürürlükte olan bir yasaya uyulması için, KRKariyerRehberlik.Com haklarının, teliflerinin, içeriklerinin ve mallarının korunması adına adli veya idari bir kararın uygulanması için gerekli olması halinde.

Kişisel Veriler İşlenirken Gözetilecek İlkeler

KRKariyerRehberlik.Com, aşağıdaki ilkeleri gözeterek kişisel verileri işleyecektir:

– Hukuka ve dürüstlük, gizlilik kurallarına uygun bir şekilde işleme
– Uygun şartlarda güncel ve doğru
– Veri işlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi
– Veri işlemenin kapsamının belirli ve açık olması
– Veri işlemenin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması
– İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar verinin muhafaza edilmesi

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

Sitelerimizi ziyaret eden ve üye olan herkes, kişisel verilerinin işlenmesiyle alakalı olarak aşağıdaki haklar kapsamında veri sorumlusu olarak KRKariyerRehberlik.Com‘e başvurabilir. Bu haklar:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
• Verileriniz tarafımızca işleniyorsa buna ilişkin bilgi talep etme
• Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
• Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
• Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme
• Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin yaptığınız taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel bilgileriniz ve verileriniz; ilgili mevzuatın izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız kurumlar, danışmanlar ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Sitelerimizi ziyaret edip ya da sitelerimize üye olup bilgilerinizi sunarak işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi, bilgilerinizin ülke dışında toplanmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

KRKariyerRehberlik.Com, kişisel verilerinizin gizliliği, güvenliği ve bütünlüğünün sağlanması için koruma tedbirlerini uygulamaya koymuştur. Kişisel nitelikteki verilere erişim, gizlilik konusundaki kurallara uyularak bu bilgileri bilme ihtiyacında olan çalışanlarla kısıtlandırılmıştır. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara iletilecektir.

Gizlilik Politikasında Yapılabilecek Değişiklikler

KRKariyerRehberlik.Com, işbu Gizlilik Politikası hükümleri üzerinde önceden bildirimde bulunmaksızın ve üye ve ziyaretçilerinden izin almaksızın değişiklik, ekleme, sınırlama veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Yapılan tüm değişiklikler internet sitelerimizde yayımlanacaktır. Değişiklikler, sitelerde yayımlanma tarihinden itibaren geçerlidir. Gizlilik Politikamızdaki değişikliklerden haberdar olmak için lütfen internet sitelerimizi düzenli olarak ziyaret ediniz. Gizlilik Politikası bu sayfanın üzerindeki güncelleme tarihidir, politikanın en son yenilendiği tarihtir. Girdiğiniz tarihte kontrol ederek son ziyaretinizden sonra değişiklik yapılıp yapılmadığını görebilirsiniz.

Bilgi Güvenliği

İnternet sitelerimizde yer alan bilgilerin, videoların, eğitimlerin, sunumların, dokümanların, görsel içeriklerin ve bunlarla ilgili düzenlenmelerin telif hakkı, KRKariyerRehberlik.Com‘a aittir.

KRKariyerRehberlik.Com, internet sitelerinde yer alan bütün içerik, ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. İnternet sitelerimizde bulunan herhangi bir içerik, doküman, video, görsel materyal, soru ya da bilgi kopyalanamaz, paylaşılamaz, toplu kullanıma açılamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, lisanslanamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz.

KRKariyerRehberlik.Com, internet sitelerinde yer alan materyallerin, eğitimlerin ve içeriklerin yeterliliklerini, eksiksizliklerini garanti etmemektedir. Bu içeriklerin belirli bir amaca uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Gizlilik Politikamıza ilişkin sorunuz veya herhangi bir talebiniz varsa internet sitemizin iletişim formundan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Çerez Politikamız

Çerez Politikamız KRKariyerRehberlik.Com tarafından içeriği sağlanan internet siteleri ve mobil platformlar, masaüstü ve/veya mobil uygulamalar, üçüncü kişi yazılımlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan tüm platformlar için geçerlidir.

Çerezler (Cookies), internet sitelerini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (tablet, telefon vb.) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. İnternet sitelerini ziyaret ettiğinizde kullandığınız cihaza otomatik olarak indirilirler. Sitemizde yer alan çerezler de bu şekilde çalışırlar.

Sitelerimizdeki çerezler, internet sitelerimizi ziyaretiniz sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hizmet ve ürünlerimizi geliştirmek, ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını öğrenmek ve sitelerimizi ziyaretiniz esnasındaki deneyiminizi mükemmelleştirmek için kullanılır.

Çerezlerin Türleri:

1. Oturum çerezleri: Geçici çerezlerdir, tarayıcınızı kapattığınızda silinirler, yani kalıcı değillerdir. Güvenlik amacıyla ve ziyaretinizin sürekliliğini sağlamak gibi maksadıyla kullanılırlar.

2. Kalıcı çerezler: Tarafınızdan silinene kadar tarayıcınızın alt klasörlerinde tutulurlar. Bu çerezler bilgilerinizi (üye adınız vs.) ve sitelerimizi ziyaretiniz esnasındaki seçimlerinizi bir sonraki ziyaretinizde internet sitemizin hatırlamasına yardımcı olurlar.

3. Birinci ve üçüncü Kişi Çerezler: Birinci kişi çerezler sitelerimiz tarafından kullanılan çerezlerdir. üçüncü kişi çerezler ise sitelerimiz haricinde (Google, alexa vs.) bilgisayarınıza kurulan çerezlerdir.

Bu ana çerez türleri içerisinde ise şu çerezler türleri de bulunmaktadır:

• Zorunlu Çerezler: KRKariyerRehberlik.Com internet sitelerinin sorunsuz şekilde çalışabilmesi için, özelliklerinin doğru şekilde sunulabilmesi kurulan çerezlerdir.

• İşlevsel ve Analitik Çerezler: Sitemizi ziyaretiniz esnasında yaptığınız tercihlerin hatırlanması için ve sitemizdeki gezinme deneyiminizi geliştirmemizi sağlayan işlevsel çerezler ve hangi sayfalarımızın daha fazla ziyaret edildiğini, hangi içeriklerimizin daha çok görüntülendiğini izlememizi sağlayan, sitelerimizdeki trafiği görerek bu trafiğe uygun hizmet ve içerik oluşturmamızı sağlayan analitik çerezler kullanılmaktadır. Bu özellikteki çerezler de anonimdir.

Sitelerimizin kullandığı zorunlu ve birinci kişi olanlar haricinde kullanılan çerezler:

• Google Analytics ve Google Adsense: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. İnternet sitesini kullanmanızla ilgili bilgiler ve IP adresiniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve tüm bu bilgiler Google tarafından kaydedilerek tarafımıza gizlilik hükümler kapsamında iletilir.

• Facebook Dönüşüm Takibi: Facebook dönüşümlerini takip etmemizi ve bu doğrultuda internet sitelerimizin verimliliğini artırmamızı, güncellememizi, internet sitelerimizi ziyaret eden kişilerden özel hedef kitleleri oluşturmamızı sağlayan ve Facebook tarafından sunulan hedef kitle reklam çerezleridir.

Çoğu tarayıcı (Explorer, Firefox vs.) çerezleri otomatik olarak kabul eder fakat isterseniz çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek devre dışı bırakabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde sitelerimizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışamayabileceğini, sitelerimizin kişiselleştirilemeyebileceğini ve deneyiminize göre özelleştirilemeyeceğini hatırlatmak isteriz.

KRKariyerRehberlik.Com çerezleri kullanarak size en uygun reklamları sunar.

Tüm tarayıcı üreticileri, kendi ürünlerinde çerezlerin yönetimi ile ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Çerezleri nasıl yönetebileceğiniz ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıda verilen ve tarayıcı üreticilerine ait özel adresleri ziyaret edebilirsiniz:

• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Opera Mobil
• Safari
• Safari Mobil
• Android Tarayıcı (Mobil)

Yorum yaz