Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı 9 Aralık 2016 Tarihli Güncelleme Yayınlandı

/ 9 Kasım 2016 / / 4 Yorum

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı ile sınavlara hazırlananlar için mevzuattaki değişiklikleri takip ediyor ve güncelleme ve değişiklikleri buradan duyuruyoruz.

09 Aralık 2016 tarihli güncelleme dosyası aşağıda:


2017 Güncel ve Renkli Yeni Baskı bilgi için tıklayın!


Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı İçindekiler

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı İçindekiler Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı’nda hangi konular var, hangi yasalar ve yönetmelikler yer alıyor? 2016 mevzuat değişikliklerine göre düzenleme…  Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı İçindekiler için tıklayın!


Gümrük Mevzuatı geniş bir mevzuatı ve meslektaşlarımızın bütün değişiklikleri günü gününe takip etmeleri oldukça güç. Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları yazarı Hüseyin Yavuz’un uzmanlığı ve birikimiyle mevzuattaki değişiklikleri günü gününe izliyor ve buradan bütün okurlarımıza özet olarak duyuruyoruz.

Aşağıda son değişiklikler çerçevesinde hazırlanan güncelleme dosyası indirme linki (Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Güncelleme Dosyası 09.12.2016 (Word)) ve güncellemeleri bulunuyor.

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları 09.12.2016 Güncelleme Dosyası (Pdf)

GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI 3. BASKI  KİTABININ DÜZELTME VE GÜNCELLEMELERİ

SAYFANO MEVCUT HALİ DÜZELTİLMİŞ HALİ
408-409   9.1.1. (1) tabloya Aksaray, Bolu, Erenköy ve Sakarya Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir. (Seri No: 136)

(9) Giresun, Konya, Aksaray, Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir. (Seri No: 136)

(10) Bolu, Sakarya ve Erenköy Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir.(Seri No: 136)

420 9.1.13. (1) Bolu ve Yalova Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir.(Seri No: 137)
232 4.4 GK.29 24, GK.30 25/2-a-b-c-d
400  (ihracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2016/2) 8.8.  27- Haşhaş Tohumu (Tohumluk Olmayanlar) (GTİP No: 1207.91.90.00.00)

11.03.2016 tar. 29650 s. R.G. İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ

234 Faturada iskontoların belirtilmemesi halinde 4.7.1. ….belirtilmesi halinde
163 Soru. 6. 10.01.2013 10.01.2014
170 Soru. 28 geçici ithaline izin verilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtının getiriliş …
 

293

ek 5.12.    … geçici ithalat rejimi altında kalabileceği süre, 6 aydır. (GGT (Hariçte İşleme Geçici İhracat Mad. 4/3, 2009/15481 Mad. 36))
404 8.11.1. (1) Karar kapsamındaki illerde en az iki bir yıldan beri yerleşik olarak
404 ek 8.11.    3 ARDAHAN  AKTAŞ         GÜRCİSTAN

4  KARS           DİLUCU       NAHCİVAN

11 HAKKARİ      DERECİK     IRAK

12 HAKKARİ     ÜZÜMLÜ     IRAK

405 (3) Sınır Ticareti Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir üç yıl olup
405 süre sona erdiğinde talebi halinde ilgiliye valilikçe yeniden belge düzenlenebilir. belgenin geçerlik süresinin sona ermesinden önce İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odasına başvurulması ve talebin İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde, belgenin geçerliliği ilgili Valilikçe vize edilmek suretiyle bir yıllık sürelerle uzatılabilir.
405   8.11.2. İl Değerlendirme Komisyonu oybirliği oy çokluğu ile ..
405   8.11.3. İthalat Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 45 90 gün olup
405   8.11.4. 30 gün içerisinde en fazla ayda toplam 50 75.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasına …
406 ek 8.11.7. sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeler ile amonyum nitrat ve benzeri içerikli patlayıcı yapımında kullanılabilecek maddeler  sınır ticaretine konu edilemez.
374 ek 7.23 Ortak Transit:  … AB üyesi Ülkeler, EFTA, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye …(27.01.2016 tarih ve 13413275 s. yazı)
314 ek 6.12. İptal işlemleri geri alınan firmalar adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 6 (altı) ay süreyle yapılacak tüm ithalat işlemlerinde (bu firmaların geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve bu firmanın geri alma işleminden sonra bir başka firmanın belgesine yan sanayici olarak eklenmesi dahil), indirimli teminat uygulanmaz.” (2005/8391 s. BKK 26/3) 2016/8698 s. Karar
320 ek 6.31. 1 (ay) içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne/ilgili gümrük idaresine, müracaat edilmesi gerekir. 2016/8698 s. Karar
320 ek 6.32. Dahilde işleme izin belgesinin (DİİB) taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin (Dİİ) taahhüt kapatma veya iptal işlemlerini geri almaya ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 2016/8698 s. Karar
425 ek 9.1.15.      13. Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
184 3.10.1. (E:A:G:Ü) Ülkeleri   Mozambik 3.10.1. (E:A:G:Ü) Ülkeleri   MOZAMBİK
575 ve 576 66. soru (D) 66. soru (C)
598 ve 606 26. soru (C) 26. soru (D)
439 Verilen izin belgesi 3 (üç)ay geçerlidir. İzin belgesinin geçerlilik süresi içerisinde müracaat edilmesi kaydıyla, işbu izin belgesi süresi 3 (üç) aya kadar uzatılabilir İthalat Rejimi Kararının 2 nci ve 7 nci maddesi çerçevesinde verilen izin belgesi altı ay geçerlidir. İzin belgesi fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.”
51 (Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)) 03.06.2016 tarihli ve 29731 sayılı R.G. Yanlış ve eksik bilgiye istinaden verildiği anlaşılan BTB/Menşe Bilgisinin iptal edilmesi,

iptal kararının verildiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder

BTB’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi durumunda,

İptal yada değişiklik kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder

179   Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde tercihli menşein ispatı için EUR1/EUR.MED/Fatura Beyanı/Form A ibrazı  veya eşyanın doğrudan … bknz sayfa 182    3.8.4
487 Motor silindir hacmi 2500 cc ye kadar olan Vasıtalardan 87.02 tarife pozisyonunda yer alan minibüslere
498-499 Motor silindir hacmi 2500 cc ye kadar olan 1)  87.02 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan minibüslere

12.12.1. (5) Motor silindir hacmi 2500 cc ye kadar olan

585 38. soru B) …. Motor silindir hacmi 2500 cc ye kadar olan … Motor silindir hacmi 2500 cc ye kadar olan
357 (kesintisiz 185 gün yurt dışında kalınması şartıyla (emekliler hariç)),
426 9.1.16 20.09.2016 tarihinde (SERİ NO: 9) yürürlükten kaldırılarak, SERİ NO: 15 getirilmiştir.
566 16. soru C) … ülkeden, en az üç gün geçmeden kara hudut kapısından dönmeleri halinde, yolcular için öngörülen muafiyet hakkından yararlandırılmazlar. ayda en fazla 10 defa kullandırılır.
491 Md. 59 Kara hudut kapısından çıkış yapan yolcular, seyahat ettikleri ülkede, en az üç gün geçmeden kara hudut kapısından dönmeleri halinde 58, 61 ve 62 nci maddeler uyarınca öngörülen muafiyet haklarından yararlandırılmazlar) 58, 59, 62 ve 63 üncü maddelerde bahsi geçen muafiyet, kara hudut kapısından giriş yapan yolcular için ayda en fazla 10 defa kullandırılır.”
156 Gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi olan eşya, İthalat Rejim Kararı ekinde yer alan I sayılı listenin madde tanımları sonunda (a) işareti veya rakamsal dipnotu, V sayılı listenin madde tanımları sonunda (a) işareti , II ve III sayılı listenin rakamsal dipnotlarında belirtilen eşya ile VI sayılı listede yer alan eşyadır.
518 Soru. 7  B) … bir liste mevcuttur … v saylı liste mevcuttur.
387 15. Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında transit beyannamesinde gümrük idaresi değişikliği 15. İhracat eşyasının taşınması durumu hariç transit beyannamesinde varış (çıkış) gümrük idaresi değişikliği
389 ek 50. Antrepo işleticilerince antrepo stok kayıtlarının Yönetmeliğin 536 ve 537 nci maddelerine uygun şekilde güncellenmemesi
182 Ek 3.9.1 Moldova (İthalat rejim Kararı Eki I, II ve III sayılı listelerde yer alan 25 ila 97 nci fasıllar arasında GTİP ve tanımı belirtilen eşyadan Moldova Cumhuriyeti menşeli olanların ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payı sıfır olarak uygulanır. 2016/9381 BKK 25.10.2016/29868 R.G.)
489 12.2      3 gün geçtikten sonra 12.2  ayda en fazla 10 defa
7.13  GY 500 01.12.2016 tarih/29905 s. R.G 155.000   160.000, 787.000, 817.000,
51 1.15 tablonun en sağındaki kutucuklardaki ifadeler yandaki değiştirilmiştir. Yanlış ve eksik bilgiye istinaden verildiği anlaşılan BTB/Menşe Bilgisinin iptal edilmesi,

iptal kararının verildiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

BTB’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi durumunda,

İptal yada değişiklik kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder

 

 

 

Yorum yaz

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Kitabı 9 Aralık 2016 Tarihli Güncelleme Yayınlandı (4 Yorum)

  1. Hüseyin Yavuz’ un uygulayıcı olması nedeniyle kitabında imtihana hazırlanmak için başka yerlerde bulunmayan konuların olması, akıcı bir dille yazılması ve de nokta atışlı konuların olması tercih sebebimiz olmuştur.

    İmtihana hazırlananlara tavsiye edebileceğimiz bir kaynaktır

    Kitabı çok kısa sürede ulaştıran yayıevinede ayrıca teşekkür ederim.

  2. Gümrük mevzuatı hemen her ay bir kaç defa değişiyor. Değişiklikleri takip etmek bile ciddi zaman istiyor, biz … Gümrükleme olarak hem mevzuatla ilgili doğru ve özet anlatımı, hem içerdiği uygulama örnekleri, hem de değişiklikleri takip edip güncellemeleri düzenli olarak duyurması nedeniyle Hüseyin Yavuz’un Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları kitabını tercih ettik. Meslektaşlarımıza tavsiye ederiz.