MEB, 2018 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzunu Yayınladı

/ 29 Nisan 2018 / / yorumsuz

MEB, 2018 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzunu Yayınladı

2014 yılında itibaren Bakanlığımız tarafından düzenli olarak sunulan tercih danışmanlığı hizmeti, 2017-2018 eğitim öğretim yılında da sürdürülecektir. Bu kapsamda tercih danışmanlığı hizmetinin esas ve usullerini belirleyen 2018 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu yayımlanmıştır.

Yayımlanan kılavuz doğrultusunda öğrencilerin yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik özellikleri ve yaşam koşullarıyla uyumlu olacak şekilde bir üst öğrenim kurumuna geçiş süreçlerinde onlara rehberlik etmek ve tercih danışmanlığı sürecinde verilen hizmetleri belirlenen standartlar doğrultusunda planlı ve programlı bir şekilde yürütülebilmek içintüm il ve ilçelerde koordinasyon kurulları; koordinasyon kurullarınca belirlenen yerlerde ise tercihdanışmanlığı komisyonları kurulacaktır.

Ayrıca Kılavuzda koordinasyon kurulları ile tercih danışmanlığı komisyonlarının kurulması ve görevleri, tercih danışmanlığı komisyonlarının yapacağı işlemler, tercih danışmanlığı komisyonlarınca dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

2018 Yılı Tercih Danışmanlığı Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.

Tercih Danışmanlığı Komisyonlarının Amaçları; Öğrencilerin yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik özellikleri ve yaşam koşullarıyla uyumlu olacak şekilde bir üst öğrenim kurumuna geçiş süreçlerinde onlara rehberlik etmek, Tercih danışmanlığı sürecinde verilen hizmetleri, belirlenen standartlar doğrultusunda yürütmek.

Koordinasyon kurullarının kurulması ve görevleri; Tercih danışmanlığı hizmetlerinin planlı ve programlı bir şekilde yürütülebilmesi için il ve ilçelerde koordinasyon kurulları; koordinasyon kurullarınca belirlenen yerlerde ise tercih danışmanlığı komisyonları kurulur.

İl Koordinasyon Kurullarının Kurulması, Merkezi Sınav İl Koordinasyon Kurulları: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında, temel eğitim şube müdürlüğünden bir temsilci ve ilde sadece bir rehberlik ve araştırma merkezi (RAM) bulunuyorsa RAM müdürünün katılımları ile Merkezi Sınav İl Koordinasyon Kurulları kurulur.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) İl Koordinasyon Kurulları: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürü, ortaöğretim şube müdürlüğünden bir temsilci ve ilde sadece bir RAM bulunuyorsa RAM müdürünün katılımları ile YKS İl Koordinasyon Kurulları kurulur.

İl Koordinasyon Kurullarının Görevleri; İl genelindeki tercih danışmanlığı çalışmalarının koordine edilmesi, Merkez ilçelerdeki Merkezi Sınav ve YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonlarının kurulması, Verilecek hizmetler hakkında tercih dönemi öncesinden başlanarak il genelinde bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıdır.

Tercih Danışmanlığı Komisyonlarının adres ve iletişim bilgilerinin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrenci ve velilerine (il milli eğitim müdürlükleri İnternet sayfalarında) duyurulması, Komisyonların çalışma ortamlarının sağlıklı etkileşime uygun şekilde düzenlenmesidir.

Komisyonlarca ihtiyaç duyulan İnternet, bilgisayar, kırtasiye malzemeleri vb. konularda gerekli tedbirlerin alınması, Komisyonların engelli bireylerin erişimine uygun yerlerde kurulması, Merkez ilçe tercih danışmanlığı komisyonlarının çalışma saatlerinin ilçe koşullarına göre belirlenmesi, Komisyon bilgileri ile komisyonda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin bilgilerin sisteme girilmesidir.

Merkez ilçelerde kurulan tercih danışmanlığı komisyonlarına ve komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere ait bilgilerin Bakanlığımız MEBBİS sayfasında yer alan e-Rehberlik Modülü’nde yayımlanacak olan esaslar doğrultusunda sisteme girilmesidir.

İlçe Koordinasyon Kurullarının Kurulması; Merkezi Sınav İlçe Koordinasyon Kurulları: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürü başkanlığında, temel eğitim şube müdürlüğünden bir temsilci ve ilçede RAM bulunuyorsa RAM müdürünün katılımları ile Merkezi Sınav İlçe Koordinasyon Kurulları kurulur.

YKS İlçe Koordinasyon Kurulları: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu şube müdürü başkanlığında, ortaöğretim şube müdürlüğünden bir temsilci ve ilçede RAM bulunuyorsa RAM müdürünün katılımları ile YKS İlçe Koordinasyon Kurulları kurulur.

İlçe Koordinasyon Kurullarının Görevleri; İlçe genelindeki tercih danışmanlığı çalışmalarının koordine edilmesi, Merkezi Sınav ve YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonlarının kurulması, Verilecek hizmetler hakkında tercih dönemi öncesinden başlanarak ilçe genelinde bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıdır.

Tercih Danışmanlığı Komisyonlarının adres ve iletişim bilgilerinin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrenci ve velilerine (ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul İnternet sayfalarında, okullarda) duyurulması Komisyonların çalışma ortamlarının sağlıklı etkileşime uygun şekilde düzenlenmesidir.

Komisyonlarca ihtiyaç duyulan İnternet, bilgisayar, kırtasiye malzemeleri vb. konularda gerekli tedbirlerin alınması, Komisyonların, engelli bireylerin erişimine uygun yerlerde kurulması, Komisyonların çalışma saatlerinin ilçenin koşullarına göre belirlenmesidir.

Komisyona ve komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere ilişkin bilgilerin sisteme girilmesi, İlçelerde kurulan tercih danışmanlığı komisyonlarına ve komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere ait bilgilerin Bakanlığımız MEBBİS sayfasında yer alan e-Rehberlik Modülü’nde yayımlanacak olan esaslar doğrultusunda sisteme girilmesidir.

Tercih danışmanlığı komisyonlarının kurulmasında uyulması gereken genel esaslar; Komisyonlar kurulurken, eğitim bölgelerinin yanı sıra komisyonların kurulacağı yerlerdeki tercih yapacak olan öğrenci sayısı da dikkate alınır.

Komisyonlar; okullarda, RAM’larda, velilerin/öğrencilerin kolay ulaşabilecekleri resmi kurumlarda ve halka açık yerlerde (alışveriş merkezi, şehir meydanı, çay bahçesi, parklar vb.) kurulur.

Erişimin zor; tercih yapacak öğrenci sayısının az olduğu bölgelerde, öğrenci ve velilerin tercih danışmanlığı ihtiyaçları mobil ekipler aracılığıyla karşılanır.

İl ve İlçe Koordinasyon Kurulları en az iki, Tercih Danışmanlığı Komisyonları ise en az üç kişiden oluşur.

Bir öğretmen sadece bir tercih danışmanlığı komisyonunda görevlendirilir. Ancak Merkezi Sınav ve YKS tercih dönemlerinin farklı tarihlerde olması durumunda aynı öğretmen her iki tercih danışmanlığı komisyonunda da görevlendirilebilir.

Merkezi Sınav Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında öncelikle ortaokullarda ve RAM’larda görev yapan rehberlik öğretmenleri, ortaokul müdür veya müdür yardımcıları görev alır. Rehberlik öğretmeni sayısının yetersiz olduğu hallerde, komisyonlarda tercih konusunda donanımlı diğer öğretmenler ve farklı kademelerde görev yapan rehberlik öğretmenleri de görevlendirilir.

YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında ise öncelikle ortaöğretim kurumlarında ve RAM’larda görev yapan rehberlik öğretmenleri, ortaöğretim kurumlarının müdür veya müdür yardımcıları görev alır. Rehberlik öğretmeni sayısının yetersiz olduğu hallerde, komisyonlarda tercih konusunda donanımlı diğer öğretmenler ve farklı kademelerde görev yapan rehberlik öğretmenleri de görevlendirilir.

İlçede görev yapan mesleki ve teknik anadolu lisesi rehberlik öğretmeni sayısının yeterli olması durumunda Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında görevlendirilen iki rehberlik öğretmeninden birinin bu liselerde çalışan öğretmenlerden seçilmesine dikkat edilir.

İl ve İlçe Koordinasyon Kurulları, sekretarya faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyacakları personeli kendi kurumlarından temin ederler.

Tercih danışmanlığı komisyonlarının kurulması; Tercih Danışmanlığı Komisyonları, “Tercih Danışmanlığı Komisyonlarının Kurulmasında Uyulması Gereken Genel Esaslar” başlığındaki hükümlere göre kurulur. Merkezi Sınav Tercih Danışmanlığı Komisyonları için ortaokul müdür ya da müdür yardımcısı; YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonları için ise ortaöğretim kurum müdür ya da müdür yardımcısı başkanlığında ayrıca şu birimlerden oluşur.

İki rehberlik öğretmeni, Rehberlik öğretmeni sayısının yetersiz olduğu hallerde tercih danışmanlığı konusunda donanımlı diğer öğretmenlerin ya da farklı eğitim kademelerinde görev yapan rehberlik öğretmenlerinin görevlendirilmesiyle her bir Tercih Danışmanlığı Komisyonu en az üç kişiden oluşur.

Tercih danışmanlığı komisyonlarınca dikkat edilmesi gereken hususlar; Öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilmesi, Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetlerinin sunulmasıdır.

Öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına yerleşmeleri aşamasında ailelerinin sosyoekonomik koşulları da dikkate alınarak sağlıklı karar verebilmelerine katkı sunulması, Tercih edilecek eğitim-öğretim kurumlarının, özel durumu olan öğrencilere (özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, okul birincileri, yerleştirme kılavuzlarının öngördüğü başarılı öğrenciler vb.) ilişkin koşullarının öğrenci ve veliye açıklanmasıdır.

Öğrenci ve velinin farklı istek ve beklentileri olabileceği gibi hususlar, tercih süreci içerisinde bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmeli; öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesine dikkat edilmelidir.

Tercih danışmanlığı komisyonlarının yapacağı işlemler; Öğrencilere ikamet koşuluna bakılmaksızın hizmet verilir. Tercih ekranında öğrencinin tercih yapmasını engelleyen herhangi bir sorun oluşması durumunda, sorunun giderilebilmesi için öğrenci, ilgili kurumlara yönlendirilir.

Merkezi Sınav tercihlerinde sorumluluk veli ve okul idaresine ait olduğundan, ilgili öğrencinin tercihi, komisyon başkanı tarafından sisteme girilir ve alınan sistem çıktılarını veli imzalar. Bir nüshası da veliye teslim edilir.

Komisyonlarda görevlendirilen rehberlik öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleri sisteme tercih girişinde bulunmaz.

YKS tercih sürecinde tercih sorumluluğu tamamen öğrenciye ait olduğundan öğrencilerin sisteme tercihlerini girebilmeleri için imkanlar ölçüsünde uygun ortam hazırlanır. Bu öğrencilerin tercihleri, sisteme komisyonlar tarafından girilmez.

Yorum yaz