Özel Eğitim Destek Teşvik Kapsamındaki Okulların Yapacağı İşlemler

/ 3 Ağustos 2015 / / yorumsuz

5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzuna göre Özel Eğitim Destek Teşvik Kapsamındaki Okulların Yapacağı İşlemler

Eğitim ve   Öğretim   Desteğinden   Yararlanmak   İsteyen   Özel   Okulların Yapacakları İşlemler

  1. 2015-2016 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği BaŞvuru ve YerleŞtirme Takviminde belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri, MEBSİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden baŞvurularını yapacaktır.
  2. Okullar, eğitim ve öğretim desteği kapsamında öğrenci almak istedikleri sınıf seviyelerini MEBSİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden seçecektir.

Öğrenci Başvurularını Alacak Resmi/Özel Okulların Yapacakları İşlemler

  1. Okul yöneticileri varsa Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun 1’inci maddesinin (b), (c), (d) fıkralarında yer alan bilgileri Modüle girecektir.
  2. Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun 2’nci maddesinde belirtilen; (Hane içerisinde tüm çalıŞanların gelirleri ile kira gelirleri dahil) Ailenin Aylık Toplam Gelirine iliŞkin belgeye göre bilgileri Modüle girecektir.
  3. Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2015-2016 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrenci bilgilerini Modüle girecektir. Ayrıca okul yöneticileri; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu baŞlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini kontrol ederek bilgilerini Modüle girecektir.
  4. Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların bilgilerini Modüle girecektir.
  5. Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle BaŞvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge giriŞinde bulunan okul yöneticileri hakkında yasal iŞlem yapılacaktır.
  6. BaŞvuru esnasında okul yönetimlerince (a), (b), (c) ve (ç) maddelerinde belirtilen belgelerin aslı görülerek birer örneği teslim alınacaktır.

Kaynak: MEB

Yorum yaz