Cermanya neresidir, adı nereden gelir?

/ 1 Ağustos 2017 / / yorumsuz

Cermanya neresidir, Cermenler kimdir, adları nereden gelir?

Antik Çağ’da Ren Nehri’nın Batı kıyılarında (iç Germania), Sarmatya bölgesinin de dahil olduğu Roma işgali altındaki bölge.Bölgenin ismi Romalılar tarafından yaklaşık 2000 yıl önce verilmiştir.

Germen  Tarihi

Germania, tarih boyunca çoğunluğu Germanik kabileler tarafından olmak üzere bazı KeltlerBaltıklılarİskitler ve proto-Slavlar tarafından da yerleşim görmüştür. Kabilesel ve etnik yapı, asimilasyon ve göçler nedeniyle yüzyıllar boyunca değişikliğe uğramıştır. Germanik halklar birkaç farklı dialekt konuşmuşlardır.Klasik dönemde Avrupa’nın kuzeyinde yerleşik halklar hakkında MÖ 2. yüzyıl’dan önce pek az şey bilinirdi. Yunanlar MÖ 5. yüzyıl’da Keltoi olarak çağırdıkları Keltler’den haberdardılar. Herodot aynı zamanda İskitlerden debahseder ancak başka barbar (!!!= wikipedi de Doğu kavimlerinin tamamına ve özellikle İskitler gibi Orta Asya kökenli kavimlere barbar deme hastalığını devam ettiriyor) kabile ismi bilinmezdi. MÖ 320 yılında, Massalia’lı PytheasBritannia’nın etrafında ve Avrupa’nın Kuzeyi boyunca seyahat etti ve seyahatlerinde rastladığı şeyler öylesine inanılmaz şeylerdi ki, sonraki yazarlar ona inanmayı reddetmişlerdi. O, belki de Germanik halkların Keltlerden farklı olduğunu fark eden ilk Akdenizli olmuştur. Caesar (Sezar), Germanik kabile üyeleri, Romalılar ve Galyalılar arasındaki farklılıkları tanımlamıştır. O, Galyalıların kavgacı oldukları halde uygarlaştırılabilineceklerini ancak Germanik kabilelerin çok daha vahşi olduklarını ve bu sebeple Roma Galya’sı için tehlike teşkil ettiklerini ve fethedilmek zorunda olduklarını söylemiştir. İşgal altındaki iç Germania topraklarının MÖ 46 yılından MÖ 23 yılına kadarki valisinin adı Gavin Dalyius’tur. Kuzeyli barbar kabileler hakkında anlattıkları, Roma Galyası da dahil Roma üstünlüğünün dışa vurumu olarak tasvir edilebilir. Sezar’ın anlattıkları, Romalıların Germanik kabile korkusunu ve verdikleri gözdağını betimler. Germanik kabilelerin fark edilen tehditlerinin doğruluğunu da ispatlar. Romalılar Germania’nın geri kalan kısmını fethedebilmek için sadece bir kez Ren sınırını geçmeyi denemişlerdir. Bu işgal denemesi M.S. 9 yılında, Roma tarihindeki en büyük yenilgilerden biri olan ve onbinlerce Roma askerinin yok edildiği Teutoburg Ormanı Savaşı ile son bulmuştur. Sadece birkaç yüzyıl sonra, Romanın kendisi bizzat Germanik kabileler tarafından fethedilecekti.

BölgelerGermania, Romalılar tarafından iki bölge olarak tanımlanmıştır: ‘iç Germania‘, Romalılar tarafından işgal edilmiştir ve Ren nehrinin Batısı ve Güneyi iken, ‘büyük Germania’ (Magna Germania) Ren nehrinin Doğusudur. İşgal edilmiş Germania iki eyalete bölünmüştür: Germania Inferior ( aşağı yukarı günümüz Alçak Ülkeler bölgesine karşılık gelir) ve Germania Superior ( aşağı yukarı günümüz İsviçre ve Alsace’ye karşılık gelir). Romalılar, Augustus’un saltanatı sırasında MÖ 12 yılında Germanicus ve Tiberius komutasındaki Lejyonlar yardımıyla Germania Magna’yı fethetmeye başladılar. M.S. 6 yılıyla birlikte, Elbe Nehri’ne kadar olan Germania’nın tamamında Romalılar tarafından geçici olarak sükûnet sağlandı ve bölge işgal edildi.

Germania’nın çağdaş kullanımı

Almanya’nın İngilizce karşılığı olan “Germany” sözcüğü, ülke kendi yerli halkı (Almanlar) tarafından  “Deutschland” olarak çağırıldığı halde, İngilizce ve diğer dillerde “Germania” sözcüğünden türetilmiştir. Çağdaş İbranice’de, Latince “Germania” kullanımı değişmemiştir

Yorum yaz