Balanced Scorecard ve Strateji Haritası

/ 1 Temmuz 2016 / / yorumsuz

Balanced Scorecard ve Strateji Haritası

Strateji haritası örgütlerin stratejilerine göre hareket etmede yönlendirici bir araçtır. Stratejinin belirlenmesi ve izlenmesi sürecinde örgütsel bütünlük sağlanmalıdır. Bu açıdan DSK (Dengeli Sonuç Kartı, Balanced Scorecard) dört boyutuyla strateji haritasının belirlenmesinde önemli fayda sağlar.

Paydaş değerlerin artırılması, müşteri beklentileri, kurum içi süreçler ve finansal boyut arasında bütünleşik bir yapı kurulması doğru bir stratejinin belirlenmesi ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde izlenecek haritanın çıkartılması için gereklidir. Dolayısıyla DSK’nın dört boyutu işlevsel ve etkili bir strateji haritası belirlemede vazgeçilmezdir.

Strateji haritası çizilirken finansal boyutla ilgili iki yönlü bir gelişme stratejisi belirlenir. Bir yandan gelirlerin artırılması (mevcut müşterilerin bağlılıklarını korurken, yeni müşteriler edinmek, satışları artırmak gibi) diğer yandan verimlilik ve karlılık artışı sağlamak gibi iki yön.

Bunun için müşteri memnuniyetini artırmak ve kurum için süreçlere odaklanmak ve öte yandan çalışanların eğitimi ve gelişimi boyutlarını da ihmal etmemek gerekir. Çünkü finansal göstergeler açısından iyi bir noktaya gelebilmek için müşteri ilişkilerini ve iletişimi iyileştirmek, ürün veya hizmeti kaliteli olarak üretmek, en iyi şekilde sunmak gerekir ki, tüm bunlarda finansal olmayan baoyutlardaki başarı ve gleişmelere bağlıdır. Burada DSK’nın dört boyutunun kendi içinde nasıl bir neden-sonuç bağlantısı ile ilişkli olduklarını görebiliriz. Dolayısıyla hem doğru ve işlevsel bir strateji haritası geliştirebilmek için, hem de DSK uygulamsaının başarılı olabilmesi için bu dört boyut arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin kurulması ve kendi içlerinde bir dengelemenin yapılması şarttır.

Özel sektör şirketleri gibi kar odaklı olmayan sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları için finansal boyutun yerine misyon’un geçtiği söylenebilir. Burada o kurumun esas var oluç sebebini oluşturan misyonu gerçekleştirmek kar etmenin yerine geçmektedir. Bu da vizyona erişmeyi sağlar. Dolayısıyla paydaşlara yönelik nasıl bir imaj çizileceği ve bu çerçevede şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile vizyona erişmek ve misyonu gerçekleştirmek kamu kurumlarının DSK uygulamsındaki temel boyuttur.

Balanced Scorecard’da Neden-Sonuç İlişkisi ve Denge

Yorum yaz