Balanced Scorecard’ın Üç Temel İşlevi

/ 30 Haziran 2016 / / yorumsuz

Balanced Scorecard’ın Üç Temel İşlevi

Burada Niven’e göre Balanced Scorecard’ın Üç Temel İşlevini anlatacağız ve Balanced Scorecard’ın ne olduğunu tartışmaya devam edeceğiz.

Niven’a göre Balanced Scorecard, tarihsel kesinlik gösteren ve geleceğin mali başarı yönlendiricileriyle bütünleşmeyi dengeleyen, maddi olmayan varlıkları hem görünür hem de anlaşılabilir kılan, sonuçta stratejinin gerçekleşmesinin önündeki engelleri kaldıran bir araçtır. Balanced Scorecard, bir örgütün stratejisinden çıkan ölçüm kümesinin dikkatli bir şekilde seçilmesini gerektirir ve sağlar.  Bu ölçümler bir yandan yöneticiler için çalışanlarla iletişimde öznellik ve görelilikten uzak sayısal bir zemin oluşturur diğer yandan dış paydaşlarla ilgili ölçümler de, performans yönlendiricileri için örgütün misyon, vizyon ve stratejik amaçlarına ulaşma derecesini izlemede bir göstergesel bir araçtır. Niven, Balanced Scorecard’ı hem bir “iletişim aracı”, hem bir “ölçme sistemi”, hem de “stratejik yönetim sistemi” olarak ele almaktadır.

İletişim aracı olarak Balanced Scorecard:

Örgüt içi ölçümlerle yöneticilere (örgütün performansını yönetenlere)çalışanların performanslarını değerlendirme, motivasyonlarını yükseltme, öğrenme ve diğer ihtiyaçlarını belirleme ve yönlendirme gibi noktalarda gerekli araçları sağlar. Balanced Scorecard ölçümleriyle elde edilen sayısal veriler yöneticilerin, çalışanların performansları ile ilgili kişisel intibalar veya dedikodular gibi öznel ve göreceli ipuçları yerine nesnel ve tarafsız bir değerlendirme yapmak imkânı verir.

Yine örgütün dış çevresi ile (paydaşlarla) ilişki ve iletişiminin de sağlıklı sayısal verilere dayanmasını sağlayabilir.

Ölçüm sistemi olarak Balanced Scorecard:

Balanced Scorecard finansal ölçüler kadar maddi olmayan değerleri de hesaba katmayı sağladığı için örgüt performansını izlemede ve amaçlarına ulaşma derecesini belirlemede ihtiyaç duyulan doneleri sağlamada çok daha üstün bir araçtır. Balanced Scorecard maddi ve maddi olmayan unsurları geçmiş ve mevcut durumla dengeleyerek ortaya koyduğu için zamansal boyut açısından da daha sağlıklı sonuçlar sağlar.

Stratejik yönetim sistemi olarak Balanced Scorecard:

Balanced Scorecard, örgüt(veya kurum)lerin misyon, vizyon ve stratejik hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşma derecelerini değerlendirmeyi sağlayacak performans göstergelerini belirlemeye, bunları izlemeye ve belirli zaman aralıklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya dayalı bir yönetim biçimi olarak stratejik yönetimin uygulanmasını sağlayabilecek üstün bir sistem sunuyor. Çünkü Balanced Scorecard, hem örgüt içi, hem örgüt çevresi; hem geçmiş, hem mevcut durum; hem maddi hem de maddi olmayan varlık ve unsurlarla ilgili ölçümler sağlaması ve bunları tek bir tabloda dengeli (ve karşılaştırmalı) olarak izleme imkanı sağlaması ve hem örgütsel (ya da kurumsal) misyon ve vizyonla ilgili, hem de stratejik hedeflerle ilgili düzenlemeler yapmaya imkan vermesi ile büyük imkan ve kolaylıklar sunar.

Yine sadece maddi (veya finansal) değil, aynı zamanda maddi olmayan unsurları ve değerleri de hesaba katmayı sağlaması, sadece örgütün iç işleyişine değil, dış çevreyle (paydaşlar, müşteriler, vatandaşlar gibi) ve bu çevrenin beklenti ve koşullarıyla ilgili bilgi toplayarak örgütün geleceğe ilişkin daha doğru bir vizyon geliştirmesine, stratejik hedeflerini daha kalıcı ve güven verici bir biçimde yeniden düzenlemesine imkan verir.

Balanced Scorecard, evrensel bir model değil, her örgüt için özgün olarak geliştirilmesi gereken bir üründür. Örgütlerin (özel şirketlerin veya kamu kurumlarının) faaliyet alanları, örgüt yapıları, insan kaynaklarının niteliği ve sayısı, çevreleri (paydaşları, müşteri veya hizmet sundukları vatandaşlar), maddi kaynak ve durumları v.s. farklı olduğu için her örgüt için geçerli standart bir Balanced Scorecard söz konusu değildir, aksine her örgüt için ayrı ve özgün olarak geliştirilmesi gerekir.

Balanced Scorecard yöneticilere dört performans perspektifinden (müşteri, kurum içi süreçler, finans, öğrenme ve gelişim) kurum performansına bakmalarını sağlayan bir performans ölçüm çerçevesidir. Örgütün stratejik amaçlarına doğru nasıl ilerleyeceğini gösteren kapsamlı ölçüler kümesi ile üst yönetime destek veren bir yönetim aracıdır.

balanced-scorecard-nedir

Stratejik yönetim sistemi olarak Balanced Scorecard iki seviyede kullanılır. Birinci seviyede Balanced Scorecard yeni oluşturulmaktadır. Yönetim kurulu bu aşamada Balanced Scorecard ile karar verme sistemlerinin nasıl bütünleştirileceği üzerinde çalışır. Bir sınıflandırma yapılarak rapor kartları hazırlar gibi Balanced Scorecard’ı hazırlar ve yayınlar. Yönetimin görüşleri de buna eklenir.

İkinci seviyede ise artık Balanced Scorecard bir yönetim aracı olarak kullanılır. Artık yönetim kurulu gündemi dışındaki konular Balanced Scorecard’a alınmaz. Gündem daha çok yönlendirici başlıkları içerecektir. Hiyerarşinin önemi kalmaz, üst yönetim koordinatörünün yerini Balanced Scorecard alır, artık yönlendirici olan Balanced Scorecard’dır. Toplantıya katılan her düzeyden yönetici için Balanced Scorecard yönlendirici bir yönetim aracıdır. Balanced Scorecard üzerinden gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen hedefler üzerine yoğunlaşılır. Gerçekleştirilemeyen hedefler için suçlu aramak değil, sebepleri ve hataları tespit etmek önemlidir, bu tespit için Balanced Scorecard gerekli ipuçlarını verir.

Yorum yaz