Bilimsel bir çalışmanın aşamaları

/ 19 Ocak 2017 / / yorumsuz

Bilimsel bir çalışmanın aşamaları

            Bilimsel bir çalışma şu aşamaları içerir;

  1. Araştırma Probleminin tanımlanması

Her sosyolojik araştırmada neyi ne amaçla araştırılacağının çok açık bir biçimde ortaya konması gerekir. Çünkü, bazı sorunlar bilimsel bir yöntemle ölçülmesi imkansız şeyler olabilir.

  1. Amacı ve Öneminin belirtilmesi

Sosyal araştırmalar, ayrıca çeşitli toplumsal sorunların değerlendirilmesi ya da çözülmesi amacına yönelik olarak da yürütülürler. Araştırmacıdan amaçlarını belirtmesi beklendiği gibi, neyi amaçlamadığını, neyi araştırmayacağını ya da çalışmanın neye izin vermeyeceğini belirtmesi de beklenir. Başka bir deyişle nelerin araştırma kapsamına girdiği, nelerin girmediği belirtilmelidir.

  1. Hipotezlerin oluşturulması

Bilimsel araştırmanın hareket noktası hipotez kurmaktır. Hipotezlerin sınanması demek, olaylar arasında öngörülen ilişkilerin varlığının ya da yokluğunun araştırılması demektir. Hipotez en genel tanımıyla olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan bir önermedir.

  1. Araştırmanın sınırlılıklarının belirtilmesi

Araştırmanın kapsamının ve sınırlılıklarının belirlenmesi, araştırmanın yürütülebilirliği açısından son derece önemlidir. Bir araştırmanın neyi ölçmek ya da incelemek istediği, araştırmanın kapsamını oluşturur. Araştırmanın sınırlılıkları ise veri toplama ve çözümlemede kullanılan yönteme ve elde edilecek bulguların niteliğine göre, araştırmadan yapılabilecek çıkarsamaların sınırlarının önceden belirtilmesidir

  1. Yöntemin belirlenmesi

Neyin nasıl yapılacağı sorusuna ilişkin açıklamalar içerir. Burada araştırmanın problemi veya amacı doğrultusunda veri toplama ve veri analiz yöntemleri somut biçimde aöıklanmalıdır.

  1. Süre ve Olanakların belirtilmesi

Araştırmanın kapsadığı dönem ve maliyetler varsa belirtilmelidir.

  1. Kaynakçanın taranması

Kaynak taraması, veri toplama ve toplanan verinin öneminin tartışılması, toplanan verilerin problemle ilişkisinin kurulması ve bilginin sınıflandırılması aşamalarından oluşan bir süreçtir.

  1. Elde edilen bulguların Rapor ya da Tez olarak düzenlenip yazılması

a) Ön bölüm

b) Giriş

c) Yöntem

d)Bulgular

e) Sonuç

f) Öneriler

g) Ekler

h) Yararlanılan kaynaklar

 

Yorum yaz