Geleneksel devlet ile e-devlet anlayışının karşılaştırması

/ 1 Temmuz 2016 / / yorumsuz

Geleneksel devlet ile e-devlet anlayışının karşılaştırması

Geleneksel devlet ile e-devlet anlayışı arasındaki farkları tam olarak görebilmek için bilgi iletişim ve web teknolojilerinin iki farklı işlevini ve/veya kullanım şeklini ayırmak gerekir: İçsel ve dışsal kullanım.

İçsel kullanım, devletin bilgi ve veri toplamak, depolamak, yönetmek, paylaşmak için bu teknolojileri kullanmasını ifade eder. Bu kullanım geleneksel devlet ile e-devlete geçmiş, e-dönüşümünü belirli ölçüde olsa bile gerçekleştirmiş devlet arasında bariz farklar ortaya çıkartır. Hem bilgi toplama, depolama (arşivleme) ve yönetme biçimi ve maliyetleri açısından hem de karar alma süreçlerinde hızlı, güncel ve doğru bilgiye ulaşma açısından e-devlet büyük bir değişimi ifade eder.

Dışsal kullanım ise bu teknolojiler kamu kurumlarının vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, özel sektör kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile bağlantısını kolaylaştırma, kamu yönetimine ait bilgi ve verileri bunlarla paylaşmanın kolaylaşması anlamında şeffaflık, denetlenebilirlik sağlarken; interaktif ilan tahtası işlevi gören bazı uygulamalarla vatandaşın ve farklı çıkar gruplarının yönetime demokratik katılımına da imkân vermektedir.

İster iç kullanımı ister dış kullanımıyla olsun, web ve diğer e-teknolojilerin artan ölçüde kullanımı devletin dijitalleşmesinde fonksiyonel bir araç olmaktadır. Temel hedef ise bilgi işleme kapasitesi yüksek, acil kararlar alabilen, vatandaşların talep ve beklentilerine karşı duyarlı ve ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen bir kamu yönetim yapısının oluşturulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında e-devlet, basitçe bir otomasyonu değil, stratejik olarak yenileşmeye ve gelişmeye odaklanmış, geleneksel devlet anlayışını kökten ve demokratik bir biçimde dönüştürecek bir süreci ifade etmektedir.

E-devlet konusundaki son araştırmalarda da vurgulandığı gibi, e-devlet uygulamasının son aşaması e-katılım ve yönetişime geçiştir. Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler kamu yönetimini de dönüştürerek yönetişim odaklı yeni bir perspektif kazandırmaktadır. Dolayısıyla e-devlete geçiş, geleneksel devlet anlayışının devamı olarak değil, devletin yapısal ve zihinsel olarak dönüşümünü ifade eden paradigmal bir değişim olarak değerlendirilebilir.

Geleneksel devlet ile e-devlet anlayışını karşılaştırılması:

GELENEKSEL DEVLET E-DEVLET
Pasif yurttaş Aktif müşteri – yurttaş
Kağıt temelli iletişim Elektronik iletişim
Dikey hiyerarşik yapılanma Yapay koordineli ağ yapılanması
Yönetimin veri yüklemesi Yurttaşların veri yüklemesi
Eleman yanıtı Otomatik posta, sesli yanıt, çağrı merkezi
Eleman yardımı Kendi kendine yardım, uzman yardımı
Eleman temelli denetim mekanizması Otomatik veri güncellemesi ile denetim
Nakit akışı / çek Elektronik fon transferi
Tek tip hizmet Kişiselleştirilmiş / farklılaştırılmış hizmet
Bölümlenmiş kesintili hizmet Bütünsel tek noktadan ve sürekli hizmet
Yüksek işlem maliyetleri Düşük işlem maliyetleri
Verimsiz büyüme Verimlilik yönetimi
Tek yönlü iletişim Etkileşim
Uyruk ilişkisi Katılım ilişkisi
Kapalı devlet Açık devlet

 

Yorum yaz