Geleneksel devletten modern devlete geçiş süreci (Modern devletin ortaya çıkışı)

/ 19 Ocak 2017 / / yorumsuz

Geleneksel devletten modern devlete geçiş süreci (Modern devletin ortaya çıkışı)

Bu süreci anlatabilmek için aşağıdaki devlet düzenlerini kısaca açıklamada fayda vardır.

Geleneksel devlet >> Feodal devlet >> Mutlak devlet >> Modern devlet

Geleneksel Devlet:

Geleneksel dönem tabiri tarım toplumu özelliklerinin hakim olduğu devirleri kast etmektedir. Bu tip devletler Ortaçağ Avrupa’sında imparatorluk, krallık yada küçük bir beylik olarak göze çarpar.

Feodal Devlet:

Avrupa’da 8.yy. ile 16. Yy. arasındaki toplumsal yapıyı ifade eder. Feodal devlete bakıldığında ilk göze çarpan ülke toprakları üzerinde bütünlüğün olmayışıdır. Bu devlet yapılanmasında bağımsız bölgeler (çok sayıda) homojenlikten uzak belirsiz topluluklar kısaca istikrarsızlık ve düzensizlik göze çarpar.

Mutlak Devlet:

16. Yy. da geç feodal şartlarda ortaya çıkmış olan mutlak devlete ait bir çok özelliğin ilk defa belirdiği devlet biçimidir.

Tüm bunların ışığında modern devletin ortaya çıkışı ve tanımında modernleşmeden bahsetmek faydalı olacaktır.

Modernleşme tarihsel açıdan 15. ve 19. Yy. arasında Avrupa’da yaşanan süreç olarak kabul edilir. Bu sürecin ortaya çıkmasında kapitalizm, hızlanmasında sanayi devrimi başrolü oynar. Toplumsal hayatta bilginin rolünün artması, geniş coğrafyada ekonomik bütünleşme, kentleşmenin ortaya çıkması vb. etkenler kültürel ve demografik yapıyı değiştirmiştir. Toplumsal yapıdaki bu tarz değişimler bir takım ihtiyaçların doğduğu yeni süreçleri oluşturmuştur. Bu süreçte mevcut siyasi ve idari yapı yetersiz kalmış, otoritesi tartışılmayan merkezi bir yapı ve hükümet ihtiyaç haline gelmiştir. Modernleşmeyle birlikte geleneksel dönemde normal karşılanan toplumsal sorunlar artık ortadan kaldırılması gereken bir hale gelmiştir. Okuryazarlıkta, saniyeleşmede, kitle iletişim araçlarında ve refahta görülen artış daha önceden siyaset dışında kalmış olan toplumsal kesimin siyasal sisteme girme ve daha nitelikli kamu hizmeti isteklerinde artışa neden olmuştur. Tüm bu gelişmeler siyasi kurumların yetersiz kalışı toplumlar için demokratlaşma ve yeni meşruiyet kaynağı bulma ihtiyacı doğurmuş ve modern devletler ortaya çıkmıştır.

Modern Devlet:
İçte ve dışta tam egemenlik, ülkesel ve siyasi bütünlük, güçlü merkezi idare gibi temel özelliklere sahip devlet yapılanmasıdır. 18. Yy. sonlarına doğru görülmeye başlanmış modern devlet ilk defa sınırları belirgin toprak parçasına sahip, doğrudan egemenlik kullanabilen, topraklarında yaşayan herkese aynı kurumsal ve idari düzenlemeleri uygulayan devlet biçimi olmuştur.

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN!

Yorum yaz