Küreselleşme: dinamikleri ve boyutları

/ 19 Ocak 2017 / / yorumsuz

Küreselleşme: tanımı, dinamikleri ve boyutları

Küreselleşme: Teknolojik gelişmeler ve serbest ticaret anlayışının ulusal sınırları engel olmaktan giderek çıkarmasıyla, toplumlararası ilişkilerde ve ekonomik bağımlılıkta görülen artıştan kaynaklanan sosyal, ekonomik ve siyasi yapıları görülmemiş düzeyde değişime zorlayan bir süreçler bütünü şeklinde tanımlamak mümkündür.

Küreselleşmenin 4 önemli dinamiği vardır. Bunlar;

– Teknolojik Gelişmeler:

Toplumların yeniden biçimlenmeye başlaması daha çok “Bilgi Toplumu” kavramıyla ifade edilir. Teknolojinin etkisiyle yaşanan toplumsal değişimin en net göstergeleri olarak günümüzde gerek bireysel, gerekse toplumsal anlamda gücün bilgi ekseninde şekillenmesi ve buna bağlı olarak sanayi sektörünün önüne geçmesi gösterilebilir. Teknolojik gelişmeler dünyayı küçültmekte, sınırları ortadan kaldırmakta olup küreselleşmenin yoğun ve hızlı seyretmesinde önemli pay sahibidir.

–  Serbest Piyasa Anlayışına Dönüş:

Değişen dünyada kapitalizmin yöneldiği politikalar küreselleşmede önemli rol oynamaktadır. 20. yy. son çeyreğinde Keynesyen politikalara dayalı refah devleti uygulamalarının gelişmiş kapitalist ekonomilerce terk edilmesi, 19. yy.da serbest piyasa mantığına dönüş yapılması küreselleşmenin önemli bir dinamiğidir.

– Neo Liberal İdeolojinin Yükselişi:

Neo Liberal politikalar küçük ama etkin devlet anlayışını öngörür. Bu politikalar devlet odaklı örgütlenme biçimlerinden piyasa odaklı alanlara doğru bir değişim sağlamış, dünya çağında etki oluşturmuştur. Örnek: İngiltere ve ABD – Thatcherizm ve Reaganizm.

– Küresel Nitelikli Sorunların Artması:

Son yıllarda dünya gündemini meşgul eden önemli sorunların büyük bir kısmı uluslar arası işbirliği ile çözülebilecek niteliktedir. Bu sorunlar uluslar arası organizasyonların sayısını artırmakta, küreselleşmenin etki alanını genişletmekte ve ülkelerin yakınlaşmasını sağlamaktadır.

Küreselleşmenin 3 önemli boyutu vardır. Bunlar;

– Ekonomik Boyutu:

Ekonomik küreselleşme eğilimi, teknolojinin getirdiği imkanlar ve serbest ticaret anlayışının yeryüzü ölçeğinde yaygınlık kazanmasıyla dünyanın giderek tek bir pazar konumuna sürüklenmesi şeklinde ifade edilebilir.

– Kültürel Boyutu:

Kültür toplumların kendine has hayat tarzı, inançlar bütününü ifade eder. Teknolojik gelişmelerle birlikte kültürel etkileşim artmakta, dünya aynı içecekleri tüketen, aynı şarkıları dinleyen, aynı markaları giyinen bir kültüre doğru yol almaktadır.

– Siyasi Boyutu:

Dünya üzerinde hızlı değişim siyasetin çerçevesini de etkilemekte olup günümüzde ulus-devlet modeli yetersizlikle eleştirilmektedir. Siyaset alanındaki bir başka gündem maddesi demokrasi açısından yaşananlardır. Küreselleşme dünyayı bir yandan “radikal demokrasiye” taşırken diğer yandan demokrasi krizi yada açıklarına yol açabilmektedir.

Yorum yaz