Nicelik ve Nitelik Yönünden Performans Ölçütleri

/ 30 Haziran 2016 / / yorumsuz

Nicelik ve Nitelik Yönünden Performans Ölçütleri

Sonuç kartında kaç tane ölçütün yer alması gerektiği konusunda genel bir kural yoktur (Epstein ve Wisner, 2001: 5). Performans ölçütlerinin çok fazla sayıda  olmaması gerektiği gibi gereğinden az sayıda da olmamalıdır. Fazla sayıda performans ölçütünün kullanılması yöneticilerin dikkatini dağıtırken, az sayıda performans ölçütünün kullanılması ise gerekli genişliği sağlayamayarak yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri veremeyecektir (Ho ve McKay, 2002: 25; Kaplan ve Norton, 1999: 40). Storey’e göre (2002: 325) DSK finansal ölçütlere ek olarak finansal olmayan ölçütleri kullanmakla birlikte sınırlı sayıda ölçütü izleyebilmektedir. DSK düşüncesinin temeli hayati öneme sahip az sayıda ölçütün izlenmesi dayanmaktadır.

Niven’ e göre (2002: 151) sonuç kartında kullanılacak performans ölçütlerinin sayısı finansal boyutta üç ile dört, müşteri boyutunda beş ile sekiz, iç süreçler boyutunda beş ile on, öğrenme ve gelişme boyutunda ise üç ile altı arasında olmalıdır. Weetman ve diğ. göre (2003: 712) her bir boyutta üç yada dört ölçütün yer alması uygundur. Böylelikle sonuç kartı sayfalık rapor halinde yöneticilere sunulabilir. Kaplan ve Norton’a göre (1999: 201) sonuç kartında dört farklı boyutta gruplandırılmış on beş ile yirmi beş adet finansal ve finansal olmayan ölçütün yer alması gerekmektedir. Frigo ve Krumwiede’e göre (2000:51) çok fazla sayıda performans ölçütü izlenebilmesine rağmen özet olarak sunulan sonuç kartında dokuz-on tane ölçütün yer alması gerekmektedir.

DSK yönteminde başarının anahtarlarından bir diğeri doğru ve kaliteli ölçütlerin belirlenmesidir.  Kullanılacak  ölçütlerin  işletme  hedefini  ölçebilecek  şekilde    belirlenmesi oldukça güç olmakla birlikte, yöntemin başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir (Sanger, 1998: 198). Ritter (2003: 45) seçilen ölçütlerin niteliğine vurgu yaparak önemli olanın her şeyi ölçmek değil, işletmedeki gelişim hakkında bilgi verecek, önemli olan konuları aydınlatacak faaliyetlerin ölçülmesi olduğunu ifade etmiştir. Kershaw ve Kershaw, (2001: 31) DSK’da yer alan ölçütlerin uzun dönemli başarıyı ve kısa dönemli başarıyı değerlendirecek şekilde ayrı ayrı belirlenmesi gerektiğini ileri sürmektedirler.

DSK yönteminde seçilen performans ölçütleri ile işletme stratejisi arasında çok güçlü bir ilişki olmalıdır (Otley, 1999: 374). Kloot ve Martin’e göre (2000: 232) finansal olmayan ölçütler DSK’dan önce de işletme performansını değerlendirmede kullanılmaktaydı. Stratejik hedefleri ölçülebilir performans değerlerine dönüştürme yeteneğini DSK’yı diğer yöntemlerden ayıran en güçlü yön olarak kabul edilmektedir (McAdam ve Walker 2003: 889; Otley, 1999: 375). İşletme stratejisini yansıtmanın yanı sıra performans ölçütlerinin sayısal olarak ifade edilmesi ve ölçülebilir unsurlardan oluşması yöntemin başarıyla uygulanmasını etkilemektedir. Kolay anlaşılan, farklı alanlarda karşılaştırmaları mümkün kılan, işletmede yer alan süreçlerle ve çalışanlarla ilgili olan ve tüm çalışanların aynı kavramdan aynı anlamı çıkardığı performans ölçütlerinin kullanılması, yöntemin uygulanmasında önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Yorum yaz