Performans Yönetimine Giriş

/ 28 Haziran 2016 / / yorumsuz

Performans Yönetimine Giriş

[kirmizitext]”Açık, ölçülebilir hedefler başarının göstergeleridir. Yüksek performanslı Kuruluşlarda ölçüm bir yaşam biçimidir. Ve lider bu ölçümleri yüksek performanslı Sonuçlara bağlamalıdır. Şeyleri ölçmek yetmez; doğru şeyleri ölçmelisiniz.”[/kirmizitext]

[kirmizitext]Robert H. Rosen[/kirmizitext]

Küreselleşme ve artan rekabet özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de maliyetlerin düşürülmesi, etkinlik ve verimlilik gibi kavram ve hedefleri öne çıkartmıştır. Özel sektördeki kar artışı ve müşteri memnuniyeti hedeflere koşut olarak kamuda da yurttaş beklentilerine cevap verme, şeffaflık, verimlilik ve hesap verebilirlik gibi politikalar önem kazanmıştır. Ki bunlar aynı zamanda performans yönetimini gerekli kılan içerik ve hedeflerdir.

Performans Kavramı

Performans kelimesi İngilizce’deki “performance” Türkçeye geçen bir kelime. Kelime anlamı olarak başarım, bir işi başarma derecesi, beceri, kapasite, yetenek gibi anlamlara gelmektedir.

  • Herhangi bir işin başarılma, hizmetin yerine getirilme düzeyi;
  • Belirli bir işin gereği olarak belli standartlardaki davranışların gösterilmesi (düzeyi);
  • Belirlenen amaçlara ulaşma derecesi;
  • Belirli koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi.

Bunlar v.b. kullanım ve tanımlamalarda performans kelimesinin zaman, etik, odak, ölçü, yönetim, sözleşme, düzen, kontrol ve denge aracı olarak ele alındığı görülür.

Genel olarak performans bireyin, grubun veya kurumun planlı ve amaçlı olarak gerçekleştirmeye çalıştığı etkinliği belirli standartlara göre yürütmesi, başarıyı odaklaması, etkinlik ve verimlilik hedeflemesi, bir bütün halinde bir süreci yönetme ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının sürekli kontrolüne dayalı bir göstergedir.

Günümüzde ve özellikle kamuda performans, mali ve fiziksel değerler kadar insan kaynakları ve sistemi de hesaba katan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Performans Yönetimi

[mavitext]Değerlendiren kişiye göre değişebilen sorular ve cevaplar yerine, önceden ve açıkça tanımlanmış kriterlerine göre değerlendirilmek, her çalışanın hakkıdır. Amaç performansı arttırmak olacağına göre en iyi araç kişileri doğru değerlendirmek, somut ve insan onuruna yaraşır geri bildirimle bulunmaktır.[/mavitext]

Performans yönetimi, stratejik yönetimin önemli ve vazgeçilmez bir aracı, bir parçasıdır; bir stratejik yönetim aracıdır.

Tüm çalışanların performansının sürekli gelişimi hedefleyen, ortak amaçlarda birleştirmeyi ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli planlama, ölçme, yönlendirme, kontrol işlerini yönetimin diğer işlevleri ile eşgüdümlü olarak yürütmeyi öngören bir yönetim biçimidir.

Performans Yönetiminin Boyutları

Performans Yönetiminin Amaçları

Performans Yönetiminin Yararları

Performans Yönetiminin Unsurları

Balanced Scorecard’ın Tanımı ve Kapsamı

Balanced Scorecard’ın Üç Temel İşlevi

Yorum yaz