Ulus devletin temel ve yapısal özellikleri

/ 19 Ocak 2017 / / yorumsuz

Ulus devletin temel ve yapısal özellikleri

Ulus devletin temel unsurları: Milli Egemenlik ve Milli Kimliktir.

Milli Egemenlik:

Ulus devletin en fazla vurgu yapılan niteliğidir. Milli egemenlik anlayışının temelleri 16. Yy. Avrupa’sında atılmıştır. Tüm ulus devletlerde, parlamentolar anayasalarca en üst kurum olarak kabul edilmekte, demokratik işleyişte farklılıklar olmakla beraber, siyasi sistem milli egemenlik ilkesine göre yapılandırılmaktadır. Milli egemenlik ulus devletin en temel vasfını oluşturmaktadır. Nitekim bir devletin milli egemenlik ilkesine dayanması, ulus devlet olarak nitelendirilmesi için yeterli görülmektedir.

Milli Kimlik:

Ulus devletler açısından önemli olan milli kimlik ne kadar sağlam tesis edilirse uluslaşma sağlanabilecek, siyasi ve toplumsal sistem sorunsuz işleyebilecektir. Milli kimlikten kasıt herkesin ortak, tek bir üst kimliğe sahip olması, benimsenmiş bir üst kültür ve yerleşmiş milli bilincin sağlanmasıdır. Ulus-devlet bütünleşme sorununa milli kimlik formülasyonu ile cevap vermiştir. Ulus devlette toplumsal ve siyasal örgütlenmenin temeline ulusun yerleştirilmiş olması; fertleri ortak bir üst kimlikte birleştirmeyi daha önemli hale getirmektedir.

Ulus devletin temel ve yapısal özellikleri: Ülkesel, Siyasal ve İdari Bütünlüktür.

Ülkesel Bütünlük:

Kavram olarak ülke devlet egemenliğinin sınırlarını ifade etmektedir. Ulus devletlerde ulus gibi ülkenin de bölünmezliği esastır. Bu ilkede milli egemenlik ve milli kimlik temel unsurlarının güçlü etkisi görülmektedir. Sonuç itibariyle ulus devletlerde ülke toprakları kutsal mahiyeti olan, sadakat öğesi vasfına sahip ve üzerinde tek bir otoritenin bulunduğu alanı ifade etmektedir.

Siyasal Bütünlük:

Ülkede tek siyasi otoritenin varlığı, siyasi erkin bir merkezde toplanmış veya bu merkezden dağıtılarak kullanılması, her yerde aynı yasaların geçerliliği ve eşitliğin olması gibi nitelikleri içerir. Siyasal bütünlük, esas olarak vatandaşlık bağı denilen, bireyle devlet arasındaki hukuki bağ ile sağlanmaktadır. Birey bu bağ sayesinde vatandaş sıfatıyla ulusa dahil olmakta; vatandaşlık haklarını kullanarak siyasal yapılanmanın parçası haline gelmektedir.

İdari Bütünlük:

Milli egemenlikten kaynaklanan tek bir otoritenin varlığı, bu otoriteden kaynaklanan güçlü ve etkin bir idari yapılanmanın ülke çapında var olması önemli bir uluslaşma aracı olarak görülmektedir. Bu bakımdan ülke içinde halkın yetki vererek oluşturduğu güçlü bir hükümet yapılanması tercih edilmekte, kamu hizmetlerinin merkez ve merkezin hiyerarşisinde yürütülmesi önemli bir idari prensip olarak uygulanmaktadır.

Yorum yaz