Açık Öğretim Lisesi Felsefe 2 Sınav Soruları 2010 /3

/ 24 Mart 2015 / / yorumsuz

Açık Öğretim Lisesi Felsefe 2 Sınav Soruları 2010 /3

aol-felsefe-2-testleri-aol-cikmis-sorular-acik-lise

 

Açık Lise Felsefe Online Testleri

 

  1. Felsefenin “ahlâkı” ele alıp inceleyen dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epistemoloji

B) Ontoloji

C) Estetik

D) Etik

Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi ahlâk felsefesinin temel kavramların-dan biri değildir?

A) Erdem   B) Güzel

C) Vicdan   D) Özgürlük

Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi ahlâk felsefesinin temel soruların-dandır?

A) Tanrının varlığı kanıtlanabilir mi?

B) Ruh ölümsüz müdür?

C) İnsan ahlâki eylemde bulunur-ken özgür müdür?

D) İnsan için vahiy mümkün mü-dür?

Cevap : C

İnsanlar dünyaya geldikten sonra hazzı arar, acıdan kaçar. Haz mutlu yaşamın hem başlangıcı hem de sonudur. Hazzı aramak acıdan kaçınmak yaşamın en güçlü yasasıdır.” görüşünü savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epikuras B) Aristoteles

C) Nietzche D) J. Bentham

Cevap : A

“Kendi sezgine uy ki hem kendin hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın.” düşünce-sini ahlâk anlayışında savunan filozof hangisidir?

A) Bentham B) T. Hobbes

C) H. Bergson D) F. Nietzche

Cevap : C

Açık Lise Felsefe Online Testleri

Felsefe 2 Sınav Soruları 2010 /3

  • “İyi ideası” “İyilik” dediğimiz şeyin özünü oluşturur.

Bir eylemin iyi ya da kötü olduğuna, iyi ideasına uygun olup olmadığına bakarak ka-rar verebiliriz.

Her insan idealar dünyasına yönelmeli ve eylemlerini iyi ideasına uydurmalıdır.

Ahlâk anlayışında yukarıdaki düşünceleri savunan filozof hangisidir?

A) Aristippos B) J. S. Mill

C) M. Stirner D) Platon

Cevap : D

 

Aşağıdakilerden hangisi, ev-rensel ahlâk yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendiren dü-şünürlerden biri değildir?

A) Farabi

B) Mevlâna

C) Yunus Emre

D) Hacı Bektaş Veli

Cevap : A

 

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?

A) İyi-kötü        B) İktidar

C) Sivil toplum D) Devlet

Cevap : A

 

Bireyi topluma özellikle devlete karşı koruyan haklar hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsal haklar

B) Ekonomik haklar

C) Siyasal haklar

D) Kişisel haklar

Cevap : D

 

Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin özelliklerinden değildir?

A) Sürekliliği olan bir görevliler kadrosunun olması

B) Yaptırım gücünün yazısız ku-rallara dayanması

C) İş bölümü ilkesine dayalı görev dağılımının olması

D) Yasal kurallara ve yaptırımlara dayanması

Cevap : B

Açık Lise Felsefe Online Testleri

Felsefe 2 Sınav Soruları 2010 /3

Zihinde tasarlanmış bir takım ilkelere göre oluşturulmuş hayali toplumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karmaşa B) Düzen

C) Ütopya   D) Devlet

Cevap : C

 

Liberalizmi savunan düşüncelere göre ideal düzenin var olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Toplumun, hukuk kurallarından daha çok örf ve geleneklere göre yönetilmesine

Üretim araçlarının tamamının devlete ait olmasına

Bireyin özgür olmasını engel-leyen tüm koşulların ortadan kaldırılmasına

Yaşamın her alanında eşitliğin sağlanmasına

Cevap : C

I- Erdemli toplum – Ütopya

II- Yeni dünya – 1984

III- Devlet – Ütopya

IV- Devlet – 1984

Yukarıdakilerin hangisinde, korku ütopyası niteliğinde olan eserler birlikte verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV

Cevap : B

 

Aşağıdakilerden hangisi, sanatı yaratma olarak gören yaklaşı-mın görüşlerinden değildir?

Sanat eseri, sanatçının kendi yeteneği ve hayal gücüyle or-taya çıkar.

Sanat eseri, sanatçının doğayı bütünüyle taklit etmesiyle olu-şur.

Sanatçı açısından yaratma, her zaman biriciktir.

Bir sanat eseri özgündür ve tekrar edilemez.

Cevap : B

 

Öznenin, estetik nesne ile kurduğu ilişki sonucu ulaştığı anlamlardan dolayı elde ettiği hoşlanma duygusudur.

Tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Doğruluk B) Yücelik

C) Estetik haz D) Sanat eseri

Cevap : C

Açık Lise Felsefe Online Testleri

Felsefe 2 Sınav Soruları 2010 /3

Aşağıdakilerden hangisi, ortak estetik yargıların varlığını red-deden düşünürlerdendir?

A) Croce   B) Hegel

C) Kant   D) Platon

Cevap : A

 

Estetik yargılarla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Estetik yargılar beğeni yargı-larıdır.

B) Estetik beğeni, estetik yargıda bulunma gücüdür.

C) Estetik yargıların farklılığı be-ğeni farklılığından kaynaklanır.

D) Estetik yargılar, bireylerin nasıl davranması gerektiğini açıklayan yargılardır.

Cevap : D

 

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

A) Tanrı içkin midir yoksa aşkın mıdır?

B) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?

C) Evren yaratılmış mıdır yoksa öncesiz ve sonrasız bir oluşum mudur?

D) Tanrı vahiyle insana bilgi ve buyrukları gönderebilir mi?

Cevap : B

Var olan herşeyin bir yaratıcısı olduğunu, bu yaratıcının mut-lak ve sınırsız bir bilgi ve güce sahip olduğunu kabul eden dü-şünce hangisidir?

A) Teizm   B) Ateizm

C) Panteizm D) Agnostisizm

Cevap : A

 

Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören düşünce biçimi hangisidir?

A) Teizm   B) Deizm

C) Panteizm D) Agnostisizm

Cevap : C

Açık Lise Felsefe Online Testleri

Felsefe 2 Sınav Soruları Cevap Anahtarı

D

B

C

A

C

D

A

A

D

B

C

C

B

B

C

A

D

B

A

C

Açık Lise Felsefe Online Testleri

Yorum yaz